วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

การเลือกตั้งปี 2554 ที่ผ่านมา หนึ่งในนโยบายที่พรรคเพื่อไทยรณรงค์หาเสียง และได้รับเสียงขานรับมาก คือ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็ได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงาน และสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาท และสร้างภาวะผู้นำสตรี การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริม และการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการแก่สตรี ผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย สตรี และองค์กรที่จะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มี 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา ได้แก่ สตรีผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ หรือ เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เดือน 2.สมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิ หรือ สมาคมที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบล หรือ จังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่ได้ดำเนินงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความรับผิดชอบเสียสละ หรือ มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมเกี่ยวกับการทำงาน การฝึกอาชีพ การพัฒนาการช่วยเหลือ หรือ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิสตรี.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น