วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

“พุทธคยา” เป็นพุทธสังเวชนียสถาน ๑ ใน ๔ ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญในพระพุทธศาสนายิ่ง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของแม่น้ำเนรัญชรา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง จะประกอบไปด้วย “ลุมพินีวัน” สถานที่ประสูติ “พุทธคยา” สถานที่ตรัสรู้ “สารนาถ” สถานที่แสดงพระธรรมเทศนา และ “กุสินารา” สถานที่ปรินิพพาน

ในสมัยพุทธกาล พุทธคยาร่มรื่น เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างยิ่ง เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ทรงประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) ด้วยความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ ชาวพุทธทั่วโลกจึงเสนอให้พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๔๕ คณะกรรมการมรดกโลกได้พิจารณาให้พุทธคยาเป็นมรดกโลกในที่สุด

ปัจจุบันนี้ พุทธคยา เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก แต่ละปีมีนักแสวงบุญนับล้านคนหลั่งไหลไปกราบสักการะมหาพุทธสถานแห่งนี้ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ในปีนี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ โดยถวายทองคำอันบริสุทธิ์จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม เพื่อขึ้นรูปและนำไปถวายหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยา มีความสูง ๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระองค์แรก

คณะกรรมการจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าภาพดำเนินโครงการนี้ ได้เริ่มประสานงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมบูชาพระพุทธเจ้า อันเป็นการบำเพ็ญมหากุศลและมหามงคล ดังมงคลคาถาข้อหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “การบูชาซึ่งสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง” และการบูชานี้มี ๒ อย่าง ได้แก่ ๑. อามิสบูชา คือ การแสดงความเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เกียรติต่อผู้ที่ควรเคารพ อันแสดงถึงความมีน้ำใจด้วยการบูชาสิ่งของ ๒. ปฏิบัติบูชา หมายถึงการบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

“โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” เป็นงานบุญใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวไทยพุทธ เพื่อรวมพลังศรัทธาอันเป็นเลิศ ในโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีส่วนร่วมในโครงการกระทำอามิสบูชาและบูรณปฏิสังขรณ์สังเวชนียสถานตามพุทธานุญาตที่เป็นอนุสรณ์อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในสถานที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกและครั้งสุดท้าย อันเป็นมหามงคลสูงสุดของชีวิตมนุษย์

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ คณะกรรมการ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” ได้ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดงานบุญใหญ่ชื่อว่า “ฮอมปอยทองคำ” หรือพิธีถวายทองคำ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ครั้งที่ ๔ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในภาคเหนือได้ถวายทองคำและปัจจัยบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง

ในวันงาน สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานโครงการได้เมตตาเดินทางไปรับมอบทองคำ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส เป็นผู้นำรวบรวมถวาย และ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการ ซึ่งจะกล่าวนำถวายพร้อมถวายทองคำเป็นปฐมฤกษ์ ๙ กิโลกรัม จากนั้น ครูบาอริยชาติ จะรับบริจาคจากญาติโยมเพื่อสมทบในโครงการต่อไป

สำหรับกำหนดการพิธีถวายทองคำ โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ครั้งที่ ๔ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะมีขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.

โดยจะเปิดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เข้าชมนิทรรศการ พุทธคยามหาเจดีย์แห่งการรำลึกการตรัสรู้ ณ ชั้น ๑ หอคำหลวง (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๓๐ น. เชิญร่วมถวายทองคำกับ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺ โต ประธานอุปถัมภ์โครงการฯ เวลา ๑๑.๓๐ น. เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการเปิดรับถวายทองคำตามศรัทธา จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. จบพิธีในช่วงแรก โดยระหว่างนั้นจะมีกิจกรรมสนทนาธรรมที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารนิทรรศการ เรื่อง “พุทธคยา ชยมงคลสถาน ดินแดนแห่งการบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ” โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และพิธีกรชื่อดัง กรรณิกา ธรรมเกษร

จากนั้นเวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จะร่วมกันเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จากนั้น ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต กล่าวนำถวายทองคำและปัจจัยเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระวันรัต พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา สวดพระพุทธมนต์บทมหาสันติงหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

หากสาธุชนท่านใดไม่สะดวกจะเดินทางไปร่วมงาน สามารถบริจาคหรือร่วมทำบุญได้ที่ กองอำนวยการ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. ๐-๒๒๘๐-๓๔๑๓-๔ หรือ ๐๙-๑๒๑๒-๕๒๙๓-๕ หรือโอนผ่านบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่บัญชี ๘๘๐๓๕๐๐๓๗๓ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๐๔๖๐๓๓ ธนาคารธนชาต สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี ๒๒๔๓๐๒๗๘๘๙ ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน เลขที่บัญชี ๐๐๐๐๒๗๕๔๓๘.

อาราธนานัง

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 21,681 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น