วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

โครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกให้ประเทศไทย ได้เริ่มเดินหน้าโครงการแล้ว หลังจากรื้อ ๆ เปลี่ยน ๆ รูปแบบมาหลายรอบ โดยคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ได้จัดอบรมวิทยากรรุ่นแรกแล้ว จะอบรมรุ่นสอง 25-26 พ.ค.นี้ และการจัดเสวนา 108 เวทีทั่วประเทศ จะจัดในเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 75,700 คน เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งกลุ่มการศึกษา อาชีพ หรือสนใจส่งความเห็นได้ที่ www.tangorg-thailand.com 

สำหรับโครงการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 56 คือ 1. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ตามที่ รมว.มหาดไทย ประธาน        ปคอป.เสนอ และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้การเงินให้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ในวงเงิน 69,807,200 บาท

2. ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโครงการและงบประมาณของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกให้ประเทศไทย ก็ให้นำมาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้ เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และประหยัดงบประมาณ หากมีปัญหาการดำเนินโครงการ ให้มหาดไทยหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา).


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น