วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ชื่อวิทยาศาสตร์ เป็นศัพท์บัญญัติของศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า scientific name  ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นชื่อเรียกสากลที่มีกฎเกณฑ์เฉพาะต่างจากชื่อสามัญ (common name) ที่เป็นคำหรือชื่อทั่ว ๆ ไปซึ่งใช้เรียกสิ่งมีชีวิตและ/หรือสิ่งไม่มีชีวิต การกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นใช้ ก็เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือความสับสนกับชื่อพื้นเมืองและชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคำภาษาละติน ๒ คำ  เป็นระบบการตั้งชื่อแบบทวินาม (binomial nomenclature)  โดยคำแรกเป็นชื่อสกุล (generic name) คำที่สองเป็นคำระบุชนิด (specific epithet) โดยให้เขียนชื่อสกุลด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ ส่วนคำระบุชนิดให้เขียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวเล็ก  มีหลายคนสงสัยว่า การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร  เนื่องจากพบว่ามีการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวเอน (italic)  ตัวหนา (bold) หรือขีดเส้นใต้ที่ชื่อวิทยาศาสตร์  ดร.สมราน  สุดดี กรรมการจัดทำอนุกรมวิธานพืช ราชบัณฑิตย สถาน ได้อธิบายการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้

การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์จะเขียนเป็น ตัวเอน  ตัวหนา หรือ ขีดเส้นใต้ที่ชื่อวิทยาศาสตร์ ก็ได้ โดยการขีดเส้นใต้ นิยมใช้เมื่อเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ส่วนการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นิยมใช้เป็นตัวเอนหรือตัวหนา แต่ปัจจุบันเอกสารทางวิชาการทั่วไปนิยมใช้เป็นตัวเอนมากที่สุด เช่น  ชื่อวิทยาศาสตร์ของซ้อ ใช้ว่า Gmelina arborea 

การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชหรือชื่อพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ จะต้องมีชื่อบุคคลผู้ตั้งชื่อพืชนั้น (author) ต่อท้ายด้วย เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ของ ซ้อ ที่ถูกต้องคือ Gmelina arborea Roxb. โดย Roxb. มาจาก Roxburg ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ของซ้อ  หลักการเขียนชื่อ author ให้ใช้ตามหนังสือ Authors of Plant Names ของสวนพฤกษศาสตร์คิว สหราชอาณาจักร.

อารี พลดี

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 11,924 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น