วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เกาะข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556.... เมื่อ 1- 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี นางอัญชนา  ตราโช ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ นายมณฑล เจียมเจริญ ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน Asean Food Security Information System: AFSIS สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือ “Fourth Session of The AMIS Global Food Market Information Group” โดย ร่วมหารือเกี่ยวกับระบบข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนของแต่ละประเทศ   ในการจัดทำข้อมูลเพื่อปรับปรุง แก้ไขและ      ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ได้ข้อมูลการผลิต    การตลาด โดยเฉพาะข้อมูลบัญชีสมดุล   สินค้าเกษตรที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายทางการผลิต การตลาด ซึ่งจัด        โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสห ประชาชาติ หรือ FAO ภายใต้ระบบข้อมูลการตลาด (Agricultural Market Information System: AMIS) มีผู้แทนด้านข้อมูลจาก ประเทศสมาชิก G20 และประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร 4 ชนิด (ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และ ถั่วเหลือง) รวม 7 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์  คาซัคสถาน  ไนจีเรีย  ฟิลิปปินส์  ไทย ยูเครน และเวียดนาม ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านงบประมาณและวิชาการ เช่น IFAD, IGC, IFPRI และ The World Bank รวม 10 องค์กรเข้าร่วม.... ในการนี้ ทาง FAO ได้เสนอให้การสนับสนุนในการพัฒนาการจัดทำข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรให้แก่ประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศนอกสมาชิกที่ส่งออกข้าวหลักของโลก โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาวิชาการ โดยเฉพาะบุคลากร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ข้อมูล.... กรณีที่มีข่าวลือในประเทศบรูไนดารุสซาลามว่า ผลไม้กระป๋องของไทยปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)  ทั้งยังมีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่มีหลักฐานชัดเจน ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้บริโภค และสร้างความเสียหายให้กับไทยอย่างมาก สำหรับประเด็นนี้อาจมีผู้จงใจสร้างข่าวเท็จเพื่อลดความน่าเชื่อของสินค้าไทยและผู้ประกอบการของไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้กระป๋องไทยไปยังบรูไนฯหลายรายการ อาทิ เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ขนุน สับปะรด ลูกตาล ลูกชิด รวมถึงอาหารกระป๋องด้วย ขณะเดียวกันอาจทำให้ประเทศผู้นำเข้ารายอื่น ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าผลไม้กระป๋องและอาหารกระป๋องของไทยได้.... ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่ควรหลงเชื่อข่าวลือที่ไม่มีหลักฐานชัดเจน เพราะผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและอาหารกระป๋องของไทยที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ต้องมีระบบการผลิตที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า โดยโรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตที่ดีหรือจีเอ็มพี (GMP) และ/หรือ เอชเอซีซีพี (HACCP) ซึ่งมาตรฐาน GMP มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นในการควบคุมการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและสามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย ได้แก่ ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต ทั้งยังมีข้อกำหนดด้านการสุขาภิบาล การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด และบุคลากร ครอบคลุมทั้งการรับรองโรงงานแปรรูป โรงอบรมควัน และโรงคัดบรรจุ และสินค้าต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพก่อนส่งออกทุกลอตด้วย.

"ดงข้าว"


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น