วันเสาร์ 19 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อักษร ณ ที่อยู่หน้าคำบ่งสถานที่ เช่น ณ โรงละครแห่งชาติ ณ ห้องประชุมราชบัณฑิตยสถาน นั้น มีบางคนสงสัยว่า หลัง ณ ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) หรือไม่  คำตอบก็คือ ไม่ต้องมีเนื่องจาก ณ ในที่นี้ไม่ได้เป็นอักษรย่อ แต่เป็นคำที่เรียกว่า บุรพบท หรือ บุพบท พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายว่า บุรพบท หรือ บุพบท เป็นคำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ อยู่หน้านาม สรรพนาม หรือกริยา มีคำว่า ด้วย โดย ใน เป็นต้น เช่น เขียนด้วยดินสอ หนังสือของฉัน กินเพื่ออยู่
   
พจนานุกรมฯ อธิบายว่า ณ ความหมายแรก เป็นพยัญชนะตัวที่ ๑๙ นับเป็นพวกอักษรต่ำ ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กนในคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น คุณ บัณฑิต   ส่วนความหมายที่ ๒  ณ [อ่านว่า นะ] แปลว่า ใน, ที่, เป็นคำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่าตรงนั้นตรงนี้, ถ้าใช้นำหน้าสกุล หมายความว่า แห่ง เช่น ณ อยุธยา ณ ระนอง
   
นอกจากอักษร ณ แล้ว ยังมีอักษรอีก ๒ ตัว ที่ใช้แทนคำ นั่นก็คือ ธ กับ บ  อักษร ธ เป็นพยัญชนะตัวที่ ๒๔ นับเป็นพวกอักษรต่ำ และใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น สุเมธ มคธ   ส่วน ธ [อ่านว่า ทะ] ที่ใช้แทนคำ เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ ๓ ซึ่งใช้ในบทร้อยกรอง แปลว่า ท่าน, เธอ, เช่น ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย อักษร บ  เป็นพยัญชนะตัวที่ ๒๖ นับเป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบ  ส่วน บ [อ่านว่า บอ] หรือ บ่ [อ่านว่า บ่อ] เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ไม่ มักใช้ในหนังสือเก่าหรือกวีนิพนธ์ หรือบางท้องถิ่น
   
อนึ่ง มีอักษรอีก ๒ ตัว ที่ใช้แทนคำได้เช่นกัน แต่อักษร ๒ ตัวนี้จะประกอบหน้าศัพท์อื่นเสมอ  นั่นก็คือ อักษร ฉ กับ อักษร อ ฉ [อ่านว่า ฉอ, ฉ้อ, ฉะ]  แปลว่า หก แต่จะอ่านออกเสียงอย่างไร มีกำหนดไว้ในพจนานุกรมฯ เช่น ฉกษัตริย์ [ฉ้อกะสัด หรือ ฉอกะสัด] หมายถึง กษัตริย์ ๖ พระองค์, ชื่อกัณฑ์ที่ ๑๒ ของมหาชาติ อ  [ อ่านว่า อะ] เป็นอักษรใช้นำหน้าคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต บอกความปฏิเสธหรือตรงกันข้าม แปลว่า ไม่ หรือ ไม่ใช่ เช่น อสุภ (ไม่งาม)  อธรรม (ไม่ใช่ธรรม).

แสงจันทร์ แสนสุภา
 

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 7,079 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น