วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ควบคุมการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยาม ในวันที่ 24 พ.ย.นี้ โดยคาดว่า จะประกาศใช้ภายหลังคณะของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เสร็จภารกิจการเยือนประเทศไทยแล้ว

พ.ร.บ.นี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จะเป็นผู้รับผิดชอบป้องกัน ปราบปราม ยับยั้ง เหตุกระทบต่อความมั่นคงภายใน มาตรา 18 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ ให้ผู้อำนวยการ กอ.รมน.โดยความเห็นชอบของ ครม.มีอำนาจออกข้อกำหนดต่าง ๆ คือ (1) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด (2) ห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ (3) ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด (4) ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน (5) ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม การใช้ยานพาหนะ (6) ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

มาตรา 21หากปรากฏว่า ผู้ใดต้องหาว่าได้กระทำความผิด แต่กลับใจเข้ามอบตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่า ผู้นั้นได้กระทำไปเพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหานั้นให้ผู้อำนวยการเพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถานที่ที่กำหนดเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ศาลกำหนดด้วยก็ได้.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น