วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

การชำระและการนำส่งภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ตามกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ต้องเสียหรือนำส่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อประเมินตนเอง หรือแสดงจำนวนรายได้หรือรายรับที่ต้องใช้ในการคำนวณภาษี และจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง พร้อมทั้งชำระหรือนำส่งภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วน ในอันที่จะทำให้ยุติปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาได้อย่างสิ้นเชิง

ในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระหรือนำส่งภาษีอากรดังกล่าว นอกจากการยื่นแบบแสดงรายการด้วยกระดาษแล้ว กรมสรรพากรยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องเสียหรือนำส่งภาษีอากร โดยกำหนดให้ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระหรือนำส่งภาษีออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคมในการลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรที่กำหนดให้ยื่นรายการภาษี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

และหากผู้ต้องเสียหรือนำส่งภาษีอากรมีเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งพร้อมกับแบบฯ ก็ให้ท่านสามารถชำระหรือนำส่งภาษีอากรได้โดยผ่านระบบ e-Payment หรือตู้เอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิตของธนาคารทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ได้ขยายการให้บริการครอบคลุมไปถึงผู้ใช้บัตรคลับการ์ดชำระภาษี ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ได้ทุกสาขา โดยได้รับแต้มสะสมเพิ่มจำนวน 300 แต้มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2556

นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า “กรมสรรพากรพร้อมให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ด้วยหลากหลายช่องทางทั้งการยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษ และทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจ และเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะสะดวก รวดเร็ว ใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่มีวันหยุด และยังได้รับสิทธิขยายเวลายื่นได้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 สำหรับการยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษท่านสามารถยื่นและชำระภาษีเงินได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทย และเฉพาะสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครจะเลือกยื่นแบบแสดงรายการทางไปรษณีย์ พร้อมกับชำระภาษี ด้วยการแนบเช็คหรือธนาณัติส่งเท่านั้น ได้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ซึ่งกรมสรรพากรจะขยายเครือข่ายและสร้างนวัตกรรมการบริการเรื่องภาษีอากรร่วมกับภาคเอกชน ธนาคาร ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกความต้องการของผู้เสียภาษี ทั้งในส่วนของบริการที่ดีและการปฏิบัติดุจเป็นหุ้นส่วนในกิจการเดียวกัน”.
 


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น