วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ กรณีการ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (โลโก้ ) ใหม่ ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ปี  2557-2560 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างภาพลักษณ์ และพัฒนาองค์กร

2. แผนการเปลี่ยนผ่านสู่การแพร่ภาพในระบบดิจิตอล และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ  (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีฯ ครั้งที่  3/2556 วันที่ 3 เม.ย. 2556 )  เห็นชอบตามแผนการเปลี่ยนผ่านสู่การแพร่ภาพในระบบดิจิตอล และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ

ประกอบด้วย 2.1 แผนการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล 2 .2 แผนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวิทยุกระจายเสียงฯและโทรทัศน์รัฐสภา 2.3 แผนการเพิ่มช่องทางการรับฟัง และรับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภา.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น