วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จากผลการสำรวจสภาพการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2554) พบว่า มีอัตราการอ่านร้อยละ 68.6 ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่น่าจะได้รับการส่งเสริมให้มีการอ่านมากขึ้น เพราะคนไทยยังอ่านหนังสือน้อยกว่าเวียดนามถึง 10 เท่า ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาหลายแห่งในปัจจุบัน จึงเร่งปลูกฝังเด็กในชุมชนให้มีนิสัยใฝ่รู้ด้วยการอ่านอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้รอบด้าน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน ในวาระครบรอบ 65 ปี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัลรีเทล จึงจัดสร้าง “ห้องสมุดมีชีวิต” เซ็นทรัลสร้างสรรค์ปัญญาชน ดำเนินการก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคารห้องสมุด พร้อมจัดหาหนังสือหลากหลายประเภทที่มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชนในลักษณะห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือดี (Good Media) บรรยากาศดี (Good Environment) และบรรณารักษ์ดี (Good Service) ให้กับ 12 โรงเรียนใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี เชียงใหม่ และ สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.เอมิกา กงชัยญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้ห้องสมุด เพราะจะได้อ่านหนังสือใหม่ ๆ หลากหลายอยู่เสมอ ปกติชอบอ่านหนังสือนิทานมาก ห้องสมุดทำให้หนูอยากใช้เวลาว่างมาอ่านหนังสือมากกว่าเที่ยวเล่น

ด.ช.พงศธร อนันเดชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า ปกติไม่ค่อยชอบเข้าห้องสมุดเพราะห้องสมุดในอดีตของที่นี่ไม่มีความน่าสนใจ แต่เมื่อห้องสมุดได้รับการพัฒนา ทั้งในด้านบรรยากาศ การจัดวาง ประเภทหนังสือ และระบบสืบค้น ทำให้เกิดความรู้สึกสนใจที่จะเข้าห้องสมุดมากขึ้น เพราะนอกจากได้อ่านตำราหลากหลาย ที่นี่ยังมีระบบอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้สืบค้นข้อมูลและอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้นมาก
       
คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า การส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนนับเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่กว้างไกลในภายหน้า และเป็นการใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เราจึงจัดสร้างห้องสมุดมีชีวิต “เซ็นทรัล สร้างสรรค์ปัญญาชน” ขึ้นเพื่อหวังปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย ได้เรียนรู้โลกแห่งประสบการณ์ที่มีค่ามหาศาลผ่านการอ่าน พร้อมที่จะก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซียนทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน.

Mr.J


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น