วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เกาะข่าวเกษตรประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556.... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งปรับปรุงวิธีการรับ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2556/57 เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแนวทางป้องกันการทุจริตและสวมสิทธิในโครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิตที่จะถึง.... สำหรับ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียน 3 ขั้นตอน โดยมีมาตรการเข้มงวด ตั้งแต่การรับขึ้นทะเบียน การทำประชาคมและตรวจสอบพื้นที่ และการออกใบรับรองให้กับเกษตรกร.... สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) มีภารกิจหลักใน 2 เรื่องคือ การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและการจัดการหนี้สินเพื่อที่จะช่วยรักษาที่ดินซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการเกษตรของเกษตรกรเอาไว้ นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กฟก.สามารถจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรได้ จำนวน 23,860 ราย.... ปี 2556 กรมประมง ได้ดำเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์กว่า 30 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับเกษตรกร คือ โครงการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะการผลิตปลาสวยงามรายใหม่ ที่มีการดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร จำนวนเป้าหมาย 200 ราย และโครงการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตปลาสวยงามเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีเป้าหมาย 10 กลุ่ม สมาชิกอย่างน้อยกลุ่มละ 7 ราย.... จากการสอบถามเกษตรกร โดย สศก. พบว่า เกษตรกรต้องการให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เพื่อเป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามให้กว้างขวางขึ้น และขอให้มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกในส่วนภูมิภาคอำนวยความสะดวกในการส่งออกด้วย พร้อมกันนี้ทาง สศก.เสนอแนะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปลาที่ตลาดต้องการและขยายพ่อแม่พันธุ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมทั้งศึกษาวิจัยหาสูตรอาหารที่มีคุณภาพและประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงเพื่อถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการส่งออก โดยการจัดอบรมด้านมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง การติดต่อกับลูกค้า การสร้างเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารกับลูกค้า และการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ.

"ดงข้าว"


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น