วันศุกร์ 18 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการแนะแนวมาบ้าง  โดยเฉพาะการแนะแนวในสถานศึกษาที่มีครูอาจารย์แนะนำเส้นทางการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาแล้วให้แก่ผู้เรียน วันนี้จึงได้นำคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวจากพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มาเสนอ พจนานุกรมดังกล่าวอธิบายว่า การแนะแนว (guidance) หมายถึง ๑. สาขาวิชาที่ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์เป็นฐาน  ๒. กระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เขาตัดสินใจได้ว่าจะศึกษาสาขาใด ประกอบอาชีพใด หรือแก้ปัญหาได้อย่างไร และสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  ในการแนะแนวนี้จะมี บุคลากรแนะแนว (guidance personnel) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และหน้าที่ด้านการแนะแนว  เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาซึ่งมักประจำอยู่ที่ห้องแนะแนว (guidance room) ทั้งนี้ การแนะแนวมีหลายลักษณะ เช่น  การแนะแนวกลุ่ม (group guidance) หมายถึง กระบวนการให้ข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และการปรับตัวเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้เรียนโดยนักแนะแนวสนับสนุนให้ผู้เรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความกระจ่างและข้อมูลนั้นมีความหมายแก่ผู้เรียนมากขึ้น อาจจัดเป็นรูปของการแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน เช่น ชั่วโมงแนะแนว หรือจัดเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น จัดแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนทั้งชั้นเรียนหรือทั้งสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษา (educational guidance) หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  เพื่อให้วางโครงการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีนิสัยที่ดีในการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันการศึกษา  การแนะแนวอาชีพ (career guidance) หมายถึง กระบวนการช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และรู้จักโลกของอาชีพ เพื่อให้ตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง ประกอบอาชีพได้เจริญก้าวหน้าและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ.


นดารัตน์  โพธิ์นอก  

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 11,571 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น