วันอังคาร 3 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกทม. 2528 ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าฯกทม.มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และบริหารราชการของกทม. ให้เป็นไปตามกฎหมาย

2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกทม.

3. แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าฯกทม. เลขานุการผู้ว่าฯกทม. ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม.หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ

4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกรัฐมนตรี หรือ รมว.มหาดไทย มอบหมาย

5. วางระเบียบ เพื่อให้งานของกทม.เป็นไปโดยเรียบร้อย

6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกทม.

7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกทม.  ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกทม.  ตามมาตรา 98 เป็นต้น และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น).


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น