วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกทม. 2528 ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าฯกทม.มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และบริหารราชการของกทม. ให้เป็นไปตามกฎหมาย

2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกทม.

3. แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าฯกทม. เลขานุการผู้ว่าฯกทม. ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม.หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ

4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกรัฐมนตรี หรือ รมว.มหาดไทย มอบหมาย

5. วางระเบียบ เพื่อให้งานของกทม.เป็นไปโดยเรียบร้อย

6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกทม.

7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกทม.  ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกทม.  ตามมาตรา 98 เป็นต้น และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น).


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น