วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เนื่องจากในปีนี้วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2555 ซึ่งได้แก่วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตรงกับวันอาทิตย์อันเป็นวันหยุดราชการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/8 ได้กำหนดให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ดังนั้นในปีนี้วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 จึงขยายออกไปเป็นวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556  

สำหรับท่านที่ยื่นแบบแสดงรายการด้วยแบบพิมพ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด หากพ้นกำหนดเวลานี้ ท่านที่ยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าอาจต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ และค่าปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

สำหรับท่านที่สะดวกไปยื่นแบบด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วราชอาณาจักร ก็ขอเรียนเชิญให้ไปยื่นแบบได้จนถึงเวลา 16.30 น. และเป็นพิเศษสำหรับท่านผู้มีเงินได้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถไปใช้บริการยื่นแบบได้จนถึง 19.00 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง และในวันเสาร์ที่ 20 และวันเสาร์ที่ 27 ยังเปิดให้บริการระหว่าง 08.30-16.30 น. อีกด้วย  

อย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th สำหรับปีภาษี 2555 นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้มี

หน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคมในการลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรที่กำหนดให้ยื่นรายการภาษี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 

ดังนั้น สำหรับกรณีที่ท่านยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th วันสุดท้าย   ของการยื่นแบบแสดงรายการจึงได้แก่วันที่ 8 เมษายน 2555 แต่เนื่องจากวันที่ 8 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ กำหนดเวลาวันสุดท้ายจึงเลื่อนไปเป็นวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 117/2545

ขอเรียนเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว กรมสรรพากรเปิดให้บริการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกชนิดของแบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด. 91 ไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีการชำระ แบบที่มีสิทธิขอคืน และแบบที่ไม่มีเงินภาษี รวมทั้งแบบยื่นเพิ่มเติมที่ยื่นในกำหนดเวลาที่ขยายให้ดังกล่าวนั้นด้วย และท่านสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน หากท่านมีเงินภาษีต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป โดยยื่นแบบได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น