วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ด้อยลงอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ ปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง มิฉะนั้นวันข้างหน้า จะขาดบุคลากรผู้สามารถในการพัฒนา รองรับการเปลี่ยนแปลงและแรงกระทำที่จะเกิดกับประเทศ
   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม นวัตกรรมการศึกษาคืองานที่สร้างสรรค์ที่คนดีคนเก่งต้องช่วยกันคิด ค้นคว้า นำมาใช้ให้เกิดผล
   
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ไม่ใช่การยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ใช้มาหลายปี ซึ่งไม่ค่อยราบรื่นหรือมองไม่เห็นผลทางบวกเท่าใด แต่ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ.นครราชสีมา มีเทคนิคการเรียนการสอน ด้วยแนวทางที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งชื่อให้จำง่าย ๆ ว่า  O IG OC TE CAT R  (โอ อิก อ็อก เท่ แคต อาร์) ซึ่งแต่ละคำมีความหมาย โดย (O) การเรียนด้วยวิธีตั้งคำถามปลายเปิด (Open-Ended Problem Posing), (I) การให้คิดคนเดียว (Individual Thinking), (G) การคิดเป็นกลุ่ม (Group Thinking), (O) การนำเสนอปากเปล่าหน้าชั้นเรียน (Oral Presentation), (C) การสรุปเป็นผังมโนคติ (Concept Mapping), (T) การฝึกปฏิบัติ (Training), (E)การขยายผลตั้งโจทย์และเฉลยเอง (Elaborating), (C)การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Working), (A)ประยุกต์ (Application),  (T) ทดสอบ (Test),  และ (R) สะท้อนผล (Reflection)
   
ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและหัวหน้าโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  เจ้าของรางวัลครูคุรุสภา และผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติหลายรายการ คือเจ้าของผลงานที่มีชื่อเป็นทางการว่า “รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (O IG OC TE CAT R  Model)” เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา และได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มครูแห่งชาติและครูต้นแบบอีสาน ซึ่งได้ปรับลดขั้นตอนจาก 11 เหลือ 6 สำหรับเผยแพร่นำไปใช้ต่อ
   
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ง่าย แต่ ดร.จันทร์ ยืนยันว่าไม่ได้ยากเกินความพยายาม โดยตามทฤษฎีที่กำหนด เป็นการวางประเด็นปัญหาปลายเปิด ยกปัญหาขึ้นมาระดมความเห็นจากนักเรียนให้ทุกคนคิด รวมกลุ่มแล้วแบ่งปันความคิดว่าควรเลือกของใคร ทุกขั้นตอนเกิดขึ้นและลงมือโดยเด็ก ครูเป็นเพียงผู้เปิดประเด็น
   
“เช่นโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 เรื่องสมการตัวแปรเดียว กำหนดสถานการณ์ปลายเปิด ที่คำตอบที่ถูกอาจมีอย่างเดียวหรือหลายคำตอบแต่วิธีหาคำตอบต้องทำได้หลายวิธี เช่น ตั้งคำถามว่า สัตวแพทย์นับหัวของกวางและนกยูงได้ 30 หัว นับขาได้ 84 ขา ถามว่ามีอย่างละกี่ตัว คำตอบที่ถูกต้อง คือ กวาง 12 ตัวและนกยูง 18 ตัว”
   
น่าจะเป็นคำถามที่ไม่ยาก แต่เด็กได้ลองผิดลองถูก บางคนแบ่งครึ่งต่อครึ่ง รวมกันแล้วได้ขาเกินบ้างขาดบ้าง อีกคนเขียนเป็นวงกลมแทนสัตว์ ใส่จำนวนขาเข้าไป ไม่ครบ ก็ค่อย ๆ เติม คนที่คิดเชิงสมการ กำหนดให้กวางเท่ากับ x ตัว นกยูงเท่ากับ 30–X ตัว แล้วสร้างสมการตัวแปรเดียว เด็กอีกคนเก่งกว่า คิดสมการสองตัวแปร คือ กวางเท่ากับ X นกยูงเท่ากับ Y แล้วแก้สมการทั้ง 2 ตัวแปร          
ทั้งหมดนี้ อธิบายว่าวิธีหาคำตอบมีหลายทาง ครูก็ยกปัญหาให้เห็นว่า ถ้าจำนวนขาเป็นพันจะคิดอย่างไร คงลองผิดลองถูกไม่ไหว จึงเสนอว่าวิธีสมการทั้งตัวแปรเดียวและสองตัวแปรจะช่วยให้สะดวกกว่า โดยจะให้เกียรติทุกความคิด ไม่มีใครผิดหรือถูกสมบูรณ์ เด็กจะกล้าแสดงออก
   
จากนั้นจะนำเข้าบทเรียน และการเรียน ก็ให้เด็กนำเสนอตลอด ต้องทำชิ้นงานเป็นรูปกลุ่มเอาความคิดของทุกคนมาตกลงกันว่าจะเลือกของใคร แล้วนำเสนอเป็นผลงานกลุ่ม ห้ามลอก เพราะต่างคนต่างคิด ไม่มีทางจะเหมือนกัน ทุกคนจะมีส่วนร่วม ไม่มีใครแย่งทำเองทั้งหมด และไม่มีใครนั่งเฉย ๆ เพราะ
จะอายเพื่อน ที่สำคัญ จะต้องออกไปรายงานผล จึงต้องกระตือรือร้นสนใจบทเรียนโดยไม่ต้องบังคับ และไม่รู้สึกเบื่อ
   
“ผลที่ออกมา เด็กเกรดดีมาก เทียบเกณฑ์ทางสถิติ ทั้งความรู้ กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้เกิน 75% ตรวจสอบความพึงพอใจ ก็อยู่ระดับดีมาก คือเด็กชอบ” คุณครูดอกเตอร์บอกกับเรา
   
วิธีการนี้ ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎี แต่ใช้ที่โรงเรียนและใช้สาธิตการสอน ในการประเมินรอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
   
นำไปปรับใช้ได้กับทุกวิชาและทุกโรงเรียน
   
นอกจากเป็นครูมัธยม ดร.จันทร์ ยังได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท ป.บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและวิทยาลัยอื่น ๆ ในวิชาการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการในชั้นเรียนและความเป็นครูที่ดี โดยถ่ายทอดความรู้ ให้นำเทคนิคนี้ไปขยายใช้ต่อ
   
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาสำหรับอนาคตของประเทศ.

ai2885@hotmail.com


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น