วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อีกสองวันมีข่าวลือไปทั่วโลกว่าเป็นวันสิ้นโลก บางคนอ้างว่าชาวมายา (Mayan) ได้คำนวณปฏิทินสุริยคติไว้ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการคำนวณปฏิทินสุริยคติชาวมายันนั้น ชาวตะวันตกทึ่งมาก เพราะแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ ทั้ง ๆ ที่ ไม่มีกล้องดูดาว ตามปฏิทินนี้ ถือว่า ปีหนึ่งมี 365.2420 วัน แตกต่างจากปฏิทินปัจจุบันที่คำนวณโดยอาศัยกล้องดูดาวที่มีอานุภาพสูง เพียง 0.0002 ของหนึ่งวันเท่านั้น!

เมื่อชาวมายันเก่งขนาดนี้ ชาวตะวันตกก็ชักจะต้องฟังมากกว่าคนชาติอื่น ที่คนตะวันตกเริ่มขนพองสยองเกล้า ก็เพราะพบว่าปฏิทินที่ชาวมายันคำนวณไว้อันเป็นปฏิทินฉบับที่ 3 ที่เรียกว่า Long Count นั้น เริ่มต้นใน 3114 ปีก่อนคริสตกาล แล้วมาสิ้นสุดลงในวันที่ 21.12.2012 หรือ 21 ธันวาคม 2012

พวกคนที่มีทรรศนะทุกขนิยมก็ต้องตีความว่า เมื่อปฏิทินเผ่ามายันหมดเพียงแค่นี้ก็จะต้องเข้าใจว่า วันนี้เป็นวันสิ้นโลก! บรรดาโหรน้อยใหญ่ก็ออกมาทำนายกันว่า มีภัยธรรมชาติในวันนั้นที่จะทำให้คนตายเกือบหมดโลก บ้างก็ไปโยงกับสงครามล้างโลกของโหรใหญ่ที่ชื่อนอสตราดามุส

ฝรั่งบางคนเชื่อถึงกับสร้างห้องใต้ดิน ตุนอาหาร และอาวุธไว้ป้องกันตัว ไม่เพียงแค่ฝรั่งแตกตื่น จีนก็แตกตื่นวิ่งหาซื้อเทียนไขจนแทบจะหมดมณฑลเสฉวนกันทีเดียว

บางทฤษฎีกับมาว่า วันนั้นสนามแม่เหล็กโลกจะพลิกขั้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นหลายล้านปีต่อครั้ง และแต่ละครั้งจะทำให้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดตายไปทั้งโลก!

เมื่อคนเกิดความกลัวก็ทำสิ่งต่าง ๆ กัน เช่น บางคนก็แสวงหาความสุขทางกามเต็มที่ เพราะเชื่อว่ากามสุขจะทำให้ลืมความกลัวและความทุกข์ได้ บางพวกก็ลงมือเตรียมรับภัยด้วยการตุนอาหาร อาวุธและเทียนไข บางพวกก็ลงมือสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า

แต่ผมคิดว่าในฐานะพุทธศาสนิกชน เราควรระลึกถึง กาลามสูตร ซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนชาวกาลามโคตร แห่งเกสปุตตนิคมว่า อย่าหลงเชื่อในเหตุ  10 ประการ คือ

มา อนุสสวเนนะ อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา

มา ปรัมปรายะ อย่าเชื่อเพราะถือว่าเป็นของเก่าเล่าต่อ ๆ กันมา

มา อิติกิรายะ อย่าเชื่อเพราะข่าวเล่าลือกัน

มา ปิฎกสัมปาทาเนนะ อย่าเชื่อตามคัมภีร์หรือตำรา

มา ตักกเหตุ อย่าเชื่อเพราะตรรกะ

มา นัยเหตุ อย่าเชื่อเพราะอนุมานเอง

มา อาการปริวิตักเกนะ อย่าเชื่อเพราะคิดเองตามอาการที่ปรากฏ

มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าเชื่อเพราะตรงกับความคิด

มา ภัพพรูปตา  อย่าเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือ

มา สมโณ โน ครูติ  อย่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของเรา

แล้วทรงสอนให้คิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านด้วยตนเอง

ถ้าเรายึดกาลามสูตรนี้ เราก็คงไม่ต้องเดือดร้อนกระวนกระวาย เพราะหากโลกจะสลายจริง เราก็ทำอะไรไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้ก็คือ ทำความดีเข้าไว้ทุกนาทีตามหลักพระศาสนา 3 ประการ คือ ละความชั่ว หรือบาปทั้งปวงที่เป็นโทษกับผู้อื่นและตนเอง ทำความดีที่ก่อคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและตนเอง  แล้วทำจิตใจให้ผ่องใสตามคำสอนในโอวาทปาติโมกข์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท แม้โลกจะดับสูญ เราก็ไม่เดือดร้อน

แต่ผมเองเชื่อในพระพุทธองค์และพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และถ้าศึกษาพระสูตรต่อไปนี้ อันได้แก่ อัคคัญสูตร อันว่าด้วยกำเนิดมนุษย์ กำเนิดการปกครองและการแบ่งแยกชนชั้น ตลอดจนกรรมที่มนุษย์ก่อซึ่งถ้าเป็นกรรมเลวก็จะทำให้อายุสั้นลงเรื่อย ๆ รวมทั้ง จุฬนีสูตร อันว่าด้วยจักรวาลทั้งหลาย สุริยสูตร ซึ่งทางแสดงว่าโลกดับสูญไปด้วยอาทิตย์  7 ดวง เป็นต้น แล้วเราจะพบว่าไม่มีตอนใดของพระไตรปิฎกเลยที่บอกว่าปีนี้หรือช่วงนี้จะเป็นปีสิ้นโลก

ตรงกันข้าม พระพุทธศาสนาเชื่อว่าศาสนาของพระโคดม หรือพระโคตมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจะ ยืนยาวถึง 5,000 ปี และ ภัทรกัป นี้ยังจะมีพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายอีก

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงไม่เชื่อคำพยากรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้นตามหลักกาลามสูตรครับ.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น