วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

บัญชีท้ายร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 28-29 มี.ค. นี้ กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการดำเนินโครงการและวงเงินไว้ดังต่อไปนี้
   
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ
   
1. ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ำกว่า วงเงิน 354,560.73 ล้านบาท แยกเป็น 1.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศ 1.2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่ง 1.3 แผนงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและส่งออกที่สำคัญของประเทศ
   
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 1,042,376.74 ล้านบาท แยกเป็น 21. แผนงานพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน 2.2 แผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค โดยการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูง
   
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว วงเงิน 593,801.52 ล้านบาท แยกเป็น 3.1 แผนงานพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง 3.2 แผนงานพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ     
   
ข.แผนงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ข้างต้น วงเงิน 9,261.01 ล้านบาท รวมวงเงินดำเนินการทั้ง ก. และ ข. จำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 ล้านบาท. 


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น