วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ยาธาตุน้ำแดงที่มักมีประจำตู้ยาในครัวเรือน บางตำรับบรรยายสรรพคุณว่า แก้ธาตุพิการ ด้วย “ธาตุพิการ” มีความหมายอย่างไรนั้น ในเบื้องต้นอาจสอบค้นจากความหมายของคำว่า “ธาตุ” และคำว่า “พิการ”  ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งให้บทนิยามคำ ธาตุ, ธาตุ-  [ทาด, ทาตุ–, ทาดตุ–] ว่า สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่ว ๆ ไปเชื่อว่ามี ๔ ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ ธาตุลม แต่ก็อาจมีธาตุอื่น ๆ อีก เช่น อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ธาตุไม้ ธาตุทอง ธาตุเหล็ก และให้บทนิยามคำ พิการ ว่าเสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม, เช่น แขนพิการ ตาพิการ, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ พิกล เป็น พิกลพิการ

เมื่อศึกษาความหมายทั่วไปแล้ว มาดูความหมายเฉพาะทางจะทำให้เข้าใจคำว่า “ธาตุพิการ” ได้ชัดเจนขึ้น โดยพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้บทนิยามคำ ธาตุพิการ ว่า ภาวะที่ธาตุใดธาตุหนึ่งสูญเสียหน้าที่การทำงานไปมากจนเกิดความผิดปรกติอย่างรุนแรง ดังคัมภีร์โรคนิทาน ตอนหนึ่งว่า “...เดือน ๑๑, ๑๒, ๑, ๓ เดือนนี้ กินผักแลอาหารทั้งปวงผิดสำแลงอาโปธาตุ คือดีพิการมักขึ้งโกรธ มักสะดุ้งใจ คือเสมหะพิการกินอาหารไม่รู้จักรศ  หนองพิการมักให้เปนหืดไอ โลหิตพิการ ให้คลั่งเพ้อพกให้ร้อน เหื่อพิการ มักให้เชื่อมซึม มันข้นพิการ มักให้ตัวชาสากไป น้ำตาพิการมักให้ปวดศีศะเจบตา มันเหลวพิการมักให้บวมมือบวมเท้า เปนน้ำเหลืองตกมักให้ผอมแห้งไป น้ำฬายพิการมักให้เปนไข้ มักให้ฅอแห้งฟันแห้ง น้ำมูกพิการมักให้ปวดศีศะ ไขข้อพิการมักให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก คือมูตรพิการให้ปัสาวะแดง ขัดปัสาวะ ๆ เปนโลหิตปวดเจบเนือง ๆ  แลธาตุน้ำทั้งนี้ประมวนเข้าด้วยกันทั้ง ๑๒ จำพวกนั้นจึ่งเรียกว่าธาตุพิการ แพทย์พึงรู้เถิด...” .

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 9,466 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น