วันพฤหัสบดี 17 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้เป็นวันออกพรรษา ดังนั้นเรื่องที่ควรพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่อง “ออกพรรษา”  วันออกพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันแรกที่พระสงฆ์จะได้ออกพรรษา หลังจากที่ได้อยู่จำพรรษามาแล้วตลอดไตรมาส คือ ๓ เดือนแห่งฤดูฝน  

เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะจาริกไปไหนก็ได้ โดยเฉพาะสมัยพุทธกาล พระสาวกจะออกจาริกไปประกาศพระศาสนาตามคามนิคมและชนบทต่าง ๆ วันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา เพราะในวันนี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้ามีพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือนแล้ว ทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรมได้  ในวันปวารณานี้พระสงฆ์ไม่ต้องสวดพระปาฏิโมกข์ซึ่งตามปรกติต้องสวดทุกปักษ์ คือ ทุกขึ้น ๑๕ ค่ำ และแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำของเดือน  คำว่า ปวารณา คือ การเปิดโอกาสยอมให้ใช้ ให้ขอ ให้ว่ากล่าว ให้ตักเตือนสั่งสอน เป็นเรื่องของพระที่ท่านทำปวารณาต่อกัน  โดยต่างรูปต่างกล่าวคำปวารณาต่อกันตามลำดับอาวุโสนับตั้งแต่พระที่มีพรรษามากสุดจนถึงพระนวกะ

การกล่าวคำปวารณาต่อกันนี้ เป็นพิธีของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ นับว่าเป็นวิธีที่ดีมาก แสดงให้เห็นความมีน้ำพระทัยกว้างของพระพุทธองค์ เพราะตามปรกติคนเรามักจะนึกว่าตัวเองดีเสมอ ฉะนั้นสิ่งใดที่เราคิดว่าดี อาจไม่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้  ในวันเช่นนี้ ฝ่ายฆราวาสก็มีพิธีเช่นกัน โดยถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง จึงนิยมทำบุญตักบาตรตามวัดที่อยู่ในย่านใกล้เคียงมากเป็นพิเศษ เรียกว่าวันตักบาตรเทโว ซึ่งนับว่าเป็นประเพณีที่นิยมทำกันมานาน นอกจากนี้ ยังมีพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในการออกพรรษาซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงบำเพ็ญเป็นกิจประจำปีคือ นิมนต์พระไปรับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวัง เรียกว่า บิณฑบาตเวร  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงบาตรด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายใน พระราชพิธีนี้มีสืบมาจนปัจจุบัน.

อิสริยา  เลาหตีรานนท์

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 8,625 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น