วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ชวนน้องท่องพุทธวจน เป็นกิจกรรมที่ใครได้ยินก็ต้องเลิกคิ้ว

ไหวรื้อ?... จะได้อาไร้.. ก็ได้แต่ท่องนั่นแล้..!!

จะคิดยังไงก็ตาม โปรดเข้าใจ พุทธวจน คือคำสอนที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถูกต้อง แม่นตรงถึงแก่นแท้ในพุทธศาสนา

คงทราบนะว่า คนรู้หลักศาสนา ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ใช้เป็นวิถีดำเนินชีวิต จะดำรงตนอย่างปกติสุข ทุกข์น้อย ไม่เป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่น

ยิ่งเรียนรู้แต่เด็กเล็ก ก็จะเติบใหญ่อย่างผู้มีวินัย ไม่แข็งกระด้าง สร้างปัญหากับสังคม

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน เป็นกิจกรรมที่จัดโดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์ และมูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 28 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เด็กนักเรียนวัยประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ประกวดท่องพุทธวจน “ปฐมธรรม” โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รอบ  คือรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 24-26 กรกฎาคม รอบสอง ระดับภาคี วันที่ 26-30 สิงหาคม และรอบสุดท้าย ระดับประเทศ วันที่ 19 กันยายน

โครงการนี้ ปราณี สืบวงษ์ลี ประธานคณะทำงานโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ค่อยทำอย่างเงียบ ๆ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยทุกฝ่ายที่ประสานงานไป ให้ความร่วมมืออย่างดีมีเด็กเข้าประกวดถึง 17,200 คน

ตัวเลขนี้ เทียบกับเด็กประถมทั่วประเทศเกือบ 7 ล้านคน ถือว่าน้อย แต่เมื่อลงลึก กลับพบว่า เสียงของน้อง ๆ ตัวน้อยที่เข้าโครงการ ดังกระตุ้นความสนใจผู้ใหญ่ให้หันมาใฝ่ธรรมได้อย่างเหลือเชื่อ

เด็กที่เข้าประกวด มีปฐมธรรมที่ต้องท่อง 17 พระสูตร ได้แก่ พระสูตรที่ 1 การตอบแทนคุณมารดา บิดา อย่างสูงสุด พระสูตรที่ 2 ศีล 5 พระสูตรที่ 3 ผลของการมีศีล พระสูตรที่ 4 ผลของการไม่มีศีล พระสูตรที่ 5 กายนี้เป็นกรรมเก่า(พระสูตรบังคับ) พระสูตรที่ 6 ความอยาก (ตัณหา) คือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท พระสูตรที่ 7 ลมหายใจก็คือกาย พระสูตรที่ 8 เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง พระสูตรที่ 9 การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด พระสูตรที่ 10 พินัยกรรมของพระสังฆบิดา (พระสูตรบังคับ) พระสูตรที่ 11 หากไม่สนใจคำตถาคต จะทำให้เกิดความอันตรธานของคำตถาคต เปรียบด้วยกลองศึก พระสูตรที่ 12 พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด พระสูตรที่ 13 คำพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน พระสูตรที่ 14 แต่ละคำพูดเป็นอกาลิโก คือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา พระสูตรที่ 15 ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้ว เป็นศาสดาแทนต่อไป พระสูตรที่ 16 ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้ พระสูตรที่ 17 เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า (พระสูตรบังคับ)

พระสูตรเหล่านี้ ผู้ใหญ่หลายคน รวมถึงคุณครูที่พาเด็กมาประกวด เมื่อได้ยิน ก็ทราบซึ้ง หันมาใส่ใจกับหลักธรรมจากพระโอษฐ์ด้วย บางแห่งเอาไปสอนให้เด็กที่โรงเรียน ให้ท่องหน้าเสาธงตอนเช้า  คุณแม่บางคนมาเล่าให้ครูฟังว่า เด็กบางคนเลิกเรียนกลับบ้านจะกราบเท้า พ่อแม่ ที่   แน่ ๆ ส่วนใหญ่ ดื้อน้อยลง สมาธิดีขึ้น

พ่อแม่ได้ยินลูกฝึกท่องก็เกิดปีติ

ถามเด็กที่เข้าประกวดที่วัดพระรามเก้ากาญจนภิเษก ส่วนใหญ่ยืนยันว่าอ่านไม่ยาก ท่องไม่นานก็จำได้

สำหรับผู้ใหญ่ อาจสงสัยว่า ได้แต่ท่องเหมือนนกแก้ว นกขุนทอง แต่ถ้านึกถึงบทอาขยาน หรือสูตรคูณที่เคยท่องจำสมัยเด็ก ที่แรก ๆ ก็ได้แต่แข่งตะเบ็งเสียง แต่นานวันก็เข้าใจ และใช้ประโยชน์จนปัจจุบันไม่เคยลืม

เห็นเด็กท่องพุทธวจนก็อย่ามัวเลิกคิ้ว สงสัยนู่นนี่ แต่ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องดี ที่ผู้ใหญ่ก็ควรทำ

ที่เคยลุ่มหลงไปไกลจะได้กลับถูก.

วีระพันธ์ โตมีบุญ
VeeraphanT@Gmail.com
http://twitter.com/vp2650


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น