วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กลุ่มบริษัท บี.กริม และ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกันจัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” พร้อมกัน 4 ภาค คือ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพฯ, ลานข่วงเมืองน่านจังหวัดน่าน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ หาดทรายแก้ว จังหวัดสงขลา หวังปลูกฝังความรักวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัวกับ 4 เรื่องราว “ดินน้ำ ลม ไฟ

โดยนายพิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “การศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติ จากผลการประเมินระดับนานาชาติ พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำและประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งปัญหานี้ ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครูและผู้ปกครองต่างต้องตระหนักที่จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนการสร้างทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กไทยในวันนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเริ่มตั้งแต่เยาว์วัยมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นยืนยันว่า เด็กวัยอนุบาล(3–6 ปี) เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เพราะมีความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำสูงสุด เป็นวัยที่จะต้องวางรากฐานที่ดี และปลูกฝังความรกั ความประทบัใจในวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะง่ายต่อการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติด้วยเหตุนี้จึงได้จัดงาน “วันนักวิทยา
ศาสตร์น้อย 2556”ขึ้น เพื่อปลูกฝังความรัก ความประทับใจในวิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ สังเกต คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในโลกของเรา

นอกจากนี้ ยังได้ขยายกิจกรรมไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ อีกว่า 8,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยในทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้มากที่สุด ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการ
ทดลองหลากหลายที่ท้าทายความสามารถ และเกมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน

สำหรับเด็กวัยนี้โดยเฉพาะ” นายพิชัย กล่าวสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมนี้โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลาง สามารถนำบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 12มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ในเวลา 10.30–19.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

Ji-Ra


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น