วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักนายกรัฐมนตรี (สร.) เทียบชั้นเท่ากับ กระทรวง มี นายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยสามารถแบ่งงานให้ รองนายกฯ หรือ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการแทนก็ได้

หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกฯ มี 5 ประเภท คือ 1. ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกฯ ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2. ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค          3. ส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี 1 หน่วยงาน คือ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 4. หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มี 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 5. องค์การมหาชนภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น