วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือที่เรียกขานกันว่า “พระเก้าหน้า” เป็นพระ ๑ ใน ๓ พระปฏิมากรสำคัญซึ่งสถาปนาในอาณาจักรล้านนาฝ่ายอรัญวาสี (พระป่า) โดยสร้างขึ้นเป็นรูปนิมิต สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ เป็นรูปจำลองพระปฏิมากรปางสมาธิหรือปางพนมมือ มีเก้าหน้า ประทับนั่งสมาธิ มีตำนานเล่าขานในราชอาณาจักรล้านช้างโบราณ ว่า ในยุคหนึ่งได้เกิดทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพง ฝนไม่ตกเจ็ดปี เกิดทุกข์เข็ญ ความเดือดร้อน ตลอดทั้งเกิดโรคอหิวาตกโรค ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก

ในเวลาต่อมา ได้มีพระอรัญวาสี (พระผู้อยู่ในป่า) ผู้ทรงคุณในทางวิปัสสนากรรมฐาน ได้มาบอกให้เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรว่า “ให้พากันสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือพระเก้าเศรษฐีขึ้นมาทำการสักการบูชาเสีย แล้วเหตุเภทภัยทั้งหลายจะระงับดับไป” พระอรัญวาสียังได้บอกเคล็ดและวิธีการต่าง ๆ ตลอดถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคล สำหรับใช้ในการจัดสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรได้ทำตามวิธีการนั้น ไม่นานปรากฏผล เรื่องเลวร้ายต่าง ๆ ได้ระงับดับไปตามที่พระอรัญวาสีองค์นั้นบอกไว้ทุกประการ ตลอดทั้งเกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ ประชาชนแห่งราชอาณาจักรล้านช้างโบราณ จึงนิยมจัดสร้างและบูชาสักการะองค์ พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ นับตั้งแต่บัดนั้นในตำนานกล่าวว่าสมัยพุทธกาล มีมหาเศรษฐีใจบุญ ๙ คน เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงถวายตัวเป็นพุทธอุปัฏฐาก คอยช่วยเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมามหาเศรษฐีทั้งเก้าก็ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนา จึงได้เป็นโสดาบัน ซึ่งถือว่าตำนานนี้แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรม ที่ว่า “คนมีเงินควรสละทรัพย์เพื่อการทำความดี จึงจะได้ไปจุติยังชาติภพที่เหมาะสม” และเป็นตัวอย่างในการแบ่งปันน้ำใจของคนในสังคมกำเนิดพระมหาเศรษฐีนวโกฏิในแผ่นดินสยาม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในสมัยที่ท่านเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในตำแหน่งพระสังฆปาโมกข์ ที่นครจำปาศักดิ์ และเป็นเจ้าอาวาสวัดอำมาตยาราม ได้รับการสืบทอดตำรามาจาก “ญาท่านสำเร็จลุน” วัดบ้านเวินไซ  หลังจากนั้นท่านได้ศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจถึงอรรถาธิบาย วิธีการสร้าง พิธีการจัดการปลุกเสก ตลอดถึงฤกษ์ยามในพิธีการจัดสร้างจนเป็นที่เข้าใจ จึงมอบตำรานี้แก่พระเทพวรคุณ (หลวงปู่อ่ำ ภัทราวุโธ)วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี ผู้เป็นน้องชาย

ต่อมาตำราการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิได้ตกทอดไปอยู่กับ พระปราจีนมุณี วัดมะกอก จ.ปราจีนบุรี ลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ พระปราจีนมุนีได้มอบตำราการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ให้กับ หลวงปู่มา ญาณวโร วัดสันติวิเวก จ.ร้อยเอ็ด โดยตำราระบุกรรมวิธีในการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิว่า ต้องทำจากไม้ยอป่าและไม้ราชพฤกษ์ โดยที่ไม้ยอป่านั้นจะต้องขึ้นอยู่บนจอมปลวก หรือมีจอมปลวกขึ้นที่โคนต้น และมีรังมดแดงอยู่บนต้นจึงจะถูกต้องตามตำรา ซึ่งภายหลังมีการสร้างด้วยเนื้อโลหะด้วย

ปัจจุบันมีพระเกจิอาจารย์นิยมการจัดสร้างวัตถุมงคลพระเศรษฐีนวโกฏิมากขึ้น สืบเนื่องจากเหตุผลตามคติความเชื่อว่า พระเศรษฐีนวโกฏิเป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐี ร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ ถ้าผู้ใดได้กราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จักเป็นผู้มีอำนาจบารมี ยังผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์ เงินทอง การงานต่าง ๆ สิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคง และมั่งมีตลอดกาล โดยคำว่า “เก้าหน้า หรือ ก้าวหน้า” มีคำอธิบายในความหมายเป็นคำพ้องเสียง ที่มีความหมายเป็นมงคลทั้งสองคำ ไม่ว่าจะเป็นเก้าหน้า มีผู้ดูแลคุ้มครองถึง ๙ ทิศ และเลข ๙ เป็นความเชื่อของคนไทยมานานแล้วว่าเป็นเลขมงคล ส่วนก้าวหน้ามีความหมายว่าเจริญไปข้างหน้า รุ่ง เรือง ร่ำรวย
หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ศิษย์พระอาจารย์มั่นรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นพระป่าสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ด้วยเหตุนี้จึงมีการขออนุญาตจัดสร้าง หรือนำวัตถุมงคลที่จัดสร้างมาให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งกล่าวขานกันว่า สิ่งมงคลที่ท่านปลุกเสกนั้น หากมีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นจะบังเกิดคุณวิเศษอย่างน่าอัศจรรย์แก่ผู้มีไว้บูชา เนื่องจากท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผ่านการฝึกฝนทางจิตและเคยเป็นศิษย์อุปัฏฐากพระคณาจารย์ดังหลายองค์ อาทิ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ท่านพ่อลี ธัมมธโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ฯลฯ

เมื่อไม่นานมานี้ ท่านได้เมตตาอนุญาตให้คณะศิษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “มหาเศรษฐีนวโกฏิ” เพื่อนำรายได้สมทบทุนบูรณะเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัดป่าโสตถิผล และถวายให้ท่านแจกเป็นทานบารมีจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย พระกริ่งเศรษฐีนวโกฏิ ขนาดสูง ๔.๒ ซม. ฐานกว้าง ๒.๕ ซม. พระชัยวัฒน์เศรษฐีนวโกฏิ ขนาดสูง ๒.๕ ซม. ฐานกว้าง ๑.๕ ซม. และรูปหล่อเหมือนลอยองค์ ขนาดสูง ๓.๓ ซม. ฐานกว้าง ๒.๔ ซม. หนา ๒ ซม.

พระกริ่งเศรษฐีนวโกฏิ, พระชัยวัฒน์เศรษฐีนวโกฏิ, รูปเหมือนลอยองค์ ทุกแบบสร้าง ๕ เนื้อคือ เนื้อเงิน ก้นเงิน อุดผง ตะกรุด เส้นเกศา เนื้อนวะ ก้นเงิน อุดผง ตะกรุด เส้นเกศา เนื้อนวะ ก้นนวะ อุดผง ตะกรุด เส้นเกศา เนื้อทองเหลือง ก้นชนวน อุดผง ตะกรุด เส้นเกศา เนื้อทองแดง ก้นทองระฆังผสมชนวน อุดผง ตะกรุด เส้นเกศา ทุกพิมพ์ ทุกเนื้อ ทุกรายการ ตอกโค้ดและหมายเลขกำกับ ชุดพิเศษประกอบด้วย พระกริ่งเศรษฐีนวโกฏิ เนื้อเงินก้นทองคำ พระชัยวัฒน์เศรษฐีนวโกฏิ เนื้อเงินก้นทองคำ รูปเหมือน เนื้อเงินก้นทองคำ ทั้ง ๓ พิมพ์ สร้าง ๘๑ ชุด ใต้ฐานทั้ง ๓ พิมพ์ อุดผงไม้ยอกลางดง ข้าวก้นบาตรที่หลวงปู่บุญหนาฉันเหลือ ในวันเสาร์ข้างขึ้นและวันอังคารข้างขึ้น รวม ๕ เสาร์ ๙ อังคาร สุดเข้มขลังยิ่ง พร้อมตะกรุดทองคำจารนะดวงมหาเศรษฐี และเส้นเกศาของหลวงปู่บุญหนา มหามงคลอันสูงสุด ปิดด้วยแผ่นทองคำปั๊ม ตอกโค้ดมีหมายเลขทุกองค์ วัตถุมงคลชุดนี้เป็นเนื้อโลหะ แต่เพื่อความเป็นสิริมงคลตามตำราการสร้างโบราณ หลวงปู่บุญหนาจึงอธิษฐานจิตผงไม้ยอป่ากลางดง และข้าวเหนียวที่ท่านฉันเหลือในบาตร (วันเสาร์ขึ้น ๑ ค่ำ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ และวันอังคารขึ้น ๑ ค่ำ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ) อย่างละ ๕ เสาร์ ๕ อังคาร แล้วนำมาบรรจุใต้ฐานองค์พระกริ่ง, พระชัยวัฒน์ และรูปหล่อ พร้อมกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ คือ ผงพุทธคุณ ๑๐๘, ตะกรุดทองคำ ตะกรุดเงิน ตะกรุดทองฝาบาตร ตะกรุดทองแดง จารนะมหาเศรษฐีทุกดอก และเส้นเกศาหลวงปู่ที่เป็นมงคลสูงสุดหลวงปู่บุญหนาทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเมื่อวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๕ โมงเย็น ซึ่งตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ร่วมกับพระคณาจารย์ดังอีก ๔ รูปที่มีนามมงคลขึ้นต้นว่า “บุญ” คือ หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ วัดป่าประชานิยม จ.สกลนคร, หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร หลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิต จ.สกลนคร และ หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม วัดป่าศรีคุณาราม จ.อุดรธานี  ผู้ที่ศรัทธาในบารมีของพระเก้าหน้า และต้องการร่วมสร้างทานบารมีกับหลวงปู่บุญหนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สามเณรนำโชค โทร. ๐๘-๘๑๕๒-๙๙๔๘ บางรายการยังมีเหลือให้ร่วมทำบุญ.

สุธัญณราช สุวรรณธาดา ข้อมูล - ภาพ/อาราธนานัง รายงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 69,624 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น