วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

การเมืองกำลังเดือดอย่างมาก กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้สภาผู้แทนราษฎร      ชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ออกไป ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งรอบใหม่อย่างยิ่ง เพราะกรณีดังกล่าวหลายฝ่ายมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างมาก บ้างก็ว่าศาลรัฐธรรมนูญทำถูกต้อง บ้างก็ว่าทำไม่ถูกต้อง แต่จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องลองพิจารณากันเอาเองว่า “มาตรา 68” เขาเขียนไว้อย่างไร

มาตรา 68 ระบุว่า บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทําดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคําร้องให้       ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน        การดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําดังกล่าว.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น