วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

กกต.ได้ให้ “ใบแดง” ใบล่าสุดแก่นายดิสทัต คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการลงสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 101 แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย (1.) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (2.) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (3.) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนับถึงวันเลือกตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ข้อที่นายดิสทัตมีปัญหา คือ (4.) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีการกำหนดลักษณะต้องห้ามผู้สมัครไว้ในรัฐธรรมนูญ ม.102 อาทิ เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

สำหรับกรณีที่ได้ใบแดง คือ พบว่า เป็นการกระทำของผู้สมัครเอง ใบเหลืองคือพบว่า ผู้อื่นทำให้มีผลแก่ผู้สมัครรายนั้น.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น