วันจันทร์ 21 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

บาราย เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า อ่างเก็บน้ำ เป็นสิ่งคู่กับปราสาทขอมมาแต่โบราณ คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์โบราณคดี ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้คำอธิบายคำ บาราย (Baray) ไว้ว่า คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมเขมรโบราณที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การชลประทาน การเกษตร และพิธีกรรมทางศาสนา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บารายขนาดใหญ่ที่สุดที่เปรียบเสมือนทะเลสาบน้ำจืด มี ๒ แห่ง อยู่ที่เมืองพระนคร (Angkor) ประเทศกัมพูชา คือ บารายตะวันออก (East Baray) และบารายตะวันตก (West Baray)

บารายตะวันออก (East Baray) เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ทางตะวันออกของนครธม (Angkor Thom) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้า
ยโศวรมันที่ ๑ (Ya S ovarman I ค.ศ. ๘๘๙-๙๐๐)  เดิมเรียกว่า ยโศธรตตกะ (ยะ-โส-ทะ-ระ-ตะ-ตะ-กะ-Ya S odharatataka) ตามชื่อกษัตริย์ผู้สร้าง  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๑.๘ กิโลเมตร ยาว ๗ กิโลเมตร  มีการสร้างเกาะขนาดเล็กขึ้นกลางบารายเพื่อเป็นที่ตั้งของวัดในศาสนาพราหมณ์–ฮินดูที่เรียกว่า วัดแม่บุญตะวันออก (East Mebon temple) สภาพปัจจุบันของบารายตะวันออกตื้นเขินไปบางส่วน

บารายตะวันตก (West Baray) เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา อยู่ทางตะวันตกของนครธม (Angkor Thom) เริ่มสร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ (Suriyavarman I ค.ศ.๑๐๐๒-๑๐๕๐) แล้วเสร็จในรัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ ๒ (Udayadityavarman II ค.ศ. ๑๐๕๐-๑๐๖๖)  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๒ กิโลเมตร ยาว ๘ กิโลเมตร ลึกเฉลี่ย ๗ เมตร มีการสร้างเกาะขนาดเล็กขึ้นกลางบาราย เป็นที่ตั้งของวัดในศาสนาพราหมณ์–ฮินดูที่เรียกว่า วัดแม่บุญตะวันตก (West Mebon temple) สภาพปัจจุบันของบารายตะวันตกยังใช้การได้ และได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและสถานที่พักผ่อนของชาวเสียมราฐ

มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการสร้างบารายตะวันออกและบารายตะวันตก  บางทฤษฎีว่าหมายถึง ทะเลที่อยู่รอบเขาพระสุเมรุ (Sumeru) ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู.

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 11,385 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น