วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ปีนี้กำหนดเวลาวันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91, 92 และ 95) ประจำปี 2554 ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งตามข้อ 1ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 117/2545 กำหนดว่า “กรณีกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหักภาษีและนำเงินภาษีส่งหรือแบบนำส่งภาษี วันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ตามมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแต่อย่างใด

ดังนั้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้วันสุดท้ายของปีนี้ จึงตรงกับวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 หากท่านผู้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2554 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2555 ก็จะไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มใด ๆ อีก ไม่ว่าผู้ต้องเสียภาษีเงินได้จะยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th

กำหนดเวลาวันสุดท้ายดังกล่าวมีผล กระทบในทางภาษีอากรอีกหลายประการ อาทิประการที่หนึ่ง ผลกระทบต่อการนับกำหนดเวลาการเรียกเก็บค่าปรับทางอาญาเนื่องจากยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาล่าช้า เกินกำหนดเวลา หากล่าช้าไม่เกินสองวันนับแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ให้เสียค่าปรับจำนวน 100 บาท และหากล่าช้าเกินกว่าเจ็ดวัน นับแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 ให้เสียค่าปรับจำนวน 200 บาท

ประการที่สอง ผลกระทบต่อการคิดเงินเพิ่มเนื่องจากยื่นแบบเกินกำหนดเวลาและชำระเงินภาษีล่าช้าตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2555 เป็นต้นไป เช่น วันที่ 3 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 นับเป็นหนึ่งเดือน หากชำระภายในกำหนดเวลานี้จะเสียเงินเพิ่มเพียงร้อยละ 1.5 ของเงินภาษีเท่านั้น
ประการที่สาม ผลกระทบต่อการผ่อนชำระตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ที่บัญญัติว่า ถ้าภาษีที่ต้องเสียมีจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้ต้องเสียภาษีจะชำระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ กล่าวคือ งวดที่หนึ่งต้องชำระตามกำหนดคือภายในวันที่ 2 เมษายน 2555 งวดที่สองต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง ได้แก่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 และงวดที่สามต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง ได้แก่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคมในการลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรที่กำหนดให้ยื่นรายการภาษี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 วันสุดท้ายของการยื่นแบบแสดงรายการเฉพาะในกรณีนี้จึงได้แก่วันที่ 8 เมษายน 2555.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น