วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นหนึ่งในนโยบาย “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ” ที่ พรรคเพื่อไทย นำมาหาเสียงจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง จากนั้นรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้นำมาเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2555 เพื่อเป็น แหล่งเงินทุน หมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำ หรือ ปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ

โครงสร้างการทำงานของกองทุนมี คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดูแลนโยบายระดับชาติ กำหนดยุทธศาสตร์และจัดสรรเงินกองทุน โดยมี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขณะที่ คณะกรรมการบริหารกองทุน ทำหน้าที่ดูแลบริหารงานกองทุนในภาพรวม

นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล, จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่บริหารกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแล และจัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในเขตท้องที่ตำบล, จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะกรรมการประเมินผล ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการทำงานของกองทุนในทุกระดับ.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น