วันศุกร์ 6 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จากปฏิทินโหรปี 2555 จากการเปิดเผยของ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เรื่องการเกิดจุดจันทร์เพ็ญ ’วันปุรณมี“ และจุดจันทร์ดับ ’วันอมาวสี“ ที่ ’มีความเชื่อ“ ซึ่ง “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ได้แจงไปแล้วว่า วัน-เวลา “ปุรณมี” ปีนี้คือ... วันที่ 9 ม.ค. เวลา 14.03 น., วันที่ 8 ก.พ. เวลา 04.44 น., วันที่ 8 มี.ค. เวลา 16.56 น., วันที่ 7 เม.ย. เวลา 02.37 น., วันที่ 6 พ.ค. เวลา 10.48 น., วันที่ 4 มิ.ย. เวลา 17.59 น., วันที่ 4 ก.ค. เวลา 01.20 น., วันที่ 2 ส.ค. เวลา 08.10 น., วันที่ 31 ส.ค. เวลา 21.41 น., วันที่ 30 ก.ย. เวลา 10.24 น., วันที่ 30 ต.ค. เวลา 02.55 น., วันที่ 28 พ.ย. เวลา 21.28 น. และวันที่ 28 ธ.ค. เวลา 16.59 น.

ส่วนวัน-เวลาการเกิด “อมาวสี” ในปี 2555 นี้คือ... วันที่ 23 ม.ค. เวลา 14.20 น., วันที่ 22 ก.พ. เวลา 05.19 น., วันที่ 22 มี.ค. เวลา 21.29 น., วันที่ 21 เม.ย. เวลา 14.07 น., วันที่ 21 พ.ค. เวลา 06.25 น., วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 21.36 น., วันที่ 19 ก.ค. เวลา 10.53 น., วันที่ 17 ส.ค. เวลา 22.24 น., วันที่ 16 ก.ย. เวลา 08.58 น., วันที่ 15 ต.ค. เวลา 18.47 น., วันที่ 14 พ.ย. เวลา 04.33 น. และวันที่ 13 ธ.ค. เวลา 15.02 น.

“ปุรณมี” เชื่อเรื่อง “ขอพร-ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์” นำเสนอไปแล้ว

วันนี้มาดู ’วันอมาวสี“ ที่เชื่อเรื่อง ’ขอพร-ขอเงินจันทร์“ ...

ทั้งนี้ กับประเด็นความเชื่อเรื่องวันอมาวสีนั้น อ.ภิญโญ ระบุไว้ว่า... ’วันอมาวสี ควรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม“ เพราะ ’เป็นวันแรง“ และจะแรงมากที่สุดถ้าเป็นอมาวสีที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนสุริยุปราคาวงแหวน สุริยุปราคาบางส่วน ก็มีอิทธิพลลดหลั่นกันลงมา อมาวสีในทางบุคลาธิษฐานเป็นวันที่ฟ้าเปิด (สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล เปิดพร้อมกัน) โดยมีการนำไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องการ ’ขอพร-ขอเงินจากพระจันทร์“ ซึ่งความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ดังเพลงพื้นบ้าน จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า ขอข้าวขอแกงฯ...

สำหรับ ’วิธีขอที่ถูกต้อง“ อ.ภิญโญแนะนำแบบขยายความจากปีก่อน ๆ ว่า... ให้ขอภายในเวลาก่อนหรือหลังเกิดจุดจันทร์ดับ-อมาวสี 8-12 ชั่วโมง เริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชา ใช้ธูป 15 ดอก (ตามกำลังของดาวจันทร์) เทียน 2 เล่ม พร้อมเตรียมดอกไม้มงคล 2 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 9 หรือ 15 อย่าง ตามสะดวก พนมมือเหนืออก หลับตาตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าเราจะขอพรจากพระจันทร์ โดยกล่าวบทสวดชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล 5 สวดมนต์บทที่รู้หรือใช้อยู่บ่อย ๆ เพื่อทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ หากเจริญพระปริตรบท “อภยปริตร” ได้ก็ให้สวด 15 จบ ก็จะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นให้แนะนำตัวเองต่อเทวดาพระจันทร์ และเทพยดาทั้งหลาย ว่า…

“ข้าพเจ้าชื่อ..... นามสกุล..... เพศ..... เกิดวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ..... อายุ..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ..... ศาสนา..... บิดาชื่อ..... นามสกุล..... มารดาชื่อ..... นามสกุล..... ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... มีความจำเป็นจึงต้องทำพิธีขอพรจากพระจันทร์”

แล้วนำ กระเป๋าเงิน ที่เตรียมไว้ (เตรียมโดยนำเงินเท่าที่หามาได้มากที่สุดใส่กระเป๋าเงินที่ใช้ประจำ เก็บไว้ตลอดวันโดยวางไว้บนพานหรือภาชนะสมควรหน้าพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ห้ามนำเงินไปใช้จ่าย ห้ามให้ใครยืม อย่าให้ใครมาทวงหนี้ เงินที่จำเป็นต้องใช้ให้แยกเตรียมไว้ต่างหาก) นำมาอธิษฐาน โดยสร้างจินตนาการในสิ่งที่ต้องการ แล้วกล่าวคำขอพรว่า... ’ขอให้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่ฟ้ากำหนดให้ข้าพเจ้าเกิดมา“ จากนั้นจึงกล่าวคำอธิษฐาน ขอในสิ่งที่ต้องการ ในสิ่งที่เป็นไปได้ อยู่ในกรอบเหตุผล ไม่ขัดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ต้องตั้งความปรารถนาเพื่อตนเองเท่านั้น ขอแทนผู้อื่นไม่ได้ ควรขออย่างมาก 3-5 ข้อ ห้ามขอเกิน 8 ข้อ และต้องรักษาคำอธิษฐานเป็นความลับ ด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจที่ดี

“อมาวสีนี้ ปกติจะเป็นช่วงวันพระใหญ่สิ้นเดือนที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ควรทำบุญตักบาตรตอนเช้า หรือจะถวายสังฆทานก็ได้ ควร รับศีล 5 จากพระภิกษุ มายึดถือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ปฏิบัติตามหลักธรรม บำเพ็ญภาวนา ทำบุญกุศลกันอย่างเต็มที่ มีการให้ทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ ประการสำคัญคือต้องระวังรักษาจิตใจให้ผ่องใสเป็นไปในทางที่ดีงามเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ควรสร้างอารมณ์จิตใจไปในทางที่ดีงาม ทำใจให้สบายปลอดโปร่ง คิดทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ให้ระลึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่เราจะขอพรจากพระจันทร์ อย่ามีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งกับใครเด็ดขาด พยายามอย่าให้มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่ดีเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นจะมีอิทธิพลดำรงอยู่ไปอีก 1 เดือนเต็ม จนถึงอมาวสีในเดือนถัดไป” ...อ.ภิญโญ ระบุ

พร้อมทิ้งท้ายว่า... “ด้วยอำนาจบุญวาสนาบารมีที่ท่านได้เคยสร้างมาในอดีตกาล ก็จะมาอนุกูลเชื่อมต่อกับกุศลกรรมที่ได้สร้างในปัจจุบัน จะเป็นเหตุปัจจัยส่งผลในทันใดหรือในอนาคตกาลข้างหน้า แล้วท่านก็ จะสมความปรารถนาตามคำอธิษฐาน ด้วยเหตุผลที่ว่า กรรมคือการกระทำ อดีตเป็นรากฐานของปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นรากฐานของอนาคต และอนาคตที่ใกล้ ๆ ก็จะเป็นรากฐานของอนาคตที่ไกล ๆ ออกไป”

สรุปคือ ’ต้องทำดีมีศีลธรรม“ เป็นหลักสำคัญของชีวิต

พิธีกรรมความเชื่อ ’พรพระจันทร์“ จึงจะสัมฤทธิผล!!!.


Tags:

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น