วันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2557 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ในสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงการหักลดหย่อนภาษีมาแล้ว 5 เรื่อง คือ

(1) การหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายในกรณีทั่วไป (2) การหักลดหย่อนบุตร (3) เบี้ยประกันภัย (4) เงินสะสมต่าง ๆ เช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ (5) ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม สำหรับในวันนี้จะขอต่อ ค่าหักลดหย่อนที่สำคัญ ๆ ที่ผู้มีเงินได้ที่เสียภาษีควรรู้เพิ่มเติมนะคะ

6) เงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามจำนวนที่จ่ายจริง ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

7) ค่าลดหย่อนบิดามารดา กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคำนวณภาษี หรือคู่สมรสไม่มีเงินได้ อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ผู้มีเงินได้และคู่สมรสมีสิทธิ  หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้คนละ 30,000 บาท ทั้งนี้ บิดาหรือมารดาของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส จะต้องออกหนังสือรับรองว่าบุตรคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเพียงคนเดียว 

8) เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา มีสิทธิหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

9) เงินบริจาค ที่สามารถหักค่าลดหย่อนได้นั้น ต้องเป็นเงินบริจาคให้แก่การกุศลสาธารณะ โดยหักได้เท่าจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นองค์การสถานสาธารณกุศลตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หรือรายชื่อองค์กรตามประกาศของกรมสรรพากร

นอกจากนี้ยังมีการหักลดหย่อนในกรณีต่าง ๆ อีก ดังนี้

การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้และสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ 60,000 บาท แต่ถ้าความเป็นสามีหรือภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี หรือภริยาแยกคำนวณเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ต่างหากจากสามี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท และการหักลดหย่อนบุตรและค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้อื่น ๆ ให้ต่างฝ่ายต่างหักได้กึ่งหนึ่ง

การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย การหักลดหย่อนผู้มีเงินได้ และสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ บุตร และการศึกษาของบุตรของผู้มีเงินได้

การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี ให้หักลดหย่อนได้เสมือนผู้ตายมีชีวิตอยู่ตลอดปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้เป็น กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ให้หักลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ 30,000 บาท

การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้หักลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในประเทศไทยคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท

ดูเหมือนว่าจะมีรายการรายละเอียดยิบย่อยและยุ่งยากนะคะ แต่ถ้าหากผู้มีเงินได้มาจากแหล่งเดียวประเภทเงินเดือน สามารถคำนวณภาษีได้เองโดยการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะมีแบบฟอร์มและมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบว่ามีรายการที่สามารถหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง พร้อมการคำนวณภาษีให้เสร็จสรรพ เพียงเข้าไปใน website ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ค่อนข้างสะดวกค่ะ จึงเชิญชวนให้ยื่นแบบชำระภาษีประจำปีแต่เนิ่น ๆ นะคะ ไม่ต้องรอสิ้นงวดการชำระภาษีในเดือนมีนาคมค่ะ เพราะการยื่นแบบเร็วก็จะทำให้สามารถได้รับเงินคืนเร็วในกรณีที่เราชำระภาษี ณ ที่จ่ายเกินกว่าเงินภาษีที่ต้องชำระจริง.

บทความที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปัน

จำนวนคนดู 76,492 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น