วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีการขยายตัวและแตกแขนงออกเป็นสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ รวมประมาณ 7,800 สหกรณ์ มีสมาชิกมากกว่า 10 ล้านคน มีปริมาณธุรกิจโดยรวมไม่ต่ำกว่า 2.05 ล้านล้านบาท จากข้อมูลการเติบโตของระบบสหกรณ์ในประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องนี้เองสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าระบบสหกรณ์สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ ดังนั้น การผลักดันให้งานสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ไปสู่คนในประเทศนอกจากสมาชิกสหกรณ์ จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาและนำพาประเทศสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในปี 2559 จะครบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย นับเป็นโอกาสอันดีที่งานสหกรณ์จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของคนทั้งชาติได้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนงานสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาตินี้ไม่ได้คาดหวังในเชิงปริมาณว่าจะต้องมีจำนวนสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น หรือมีจีดีพีที่เพิ่มขึ้นจากเดิมไปอยู่ที่ร้อยละ 40-50 แต่มุ่งหวังในเชิงคุณภาพมากกว่า สิ่งสำคัญที่จะอยากจะเห็นคือ คนในชุมชนมีการนำหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ เพื่อให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนในบทบาทขององค์กรภาคประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน เศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไป.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น