วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 1.9 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 32 อำเภอหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญโดยได้กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาเครือข่ายเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบ ประมาณ 2553–2556 ประกอบกับ สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งรวบรวมมันสำปะหลังจากสมาชิก เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการนำมันสำปะหลังไปใช้ในผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่จำเป็นหลายอย่าง เนื่อง จากมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีความหลากหลายในพฤติกรรม เป็นพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยในดินเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้พันธุ์ที่เหมาะสม การบำรุงดิน การเพาะปลูก และการจัดการทั่วไป จึงมีผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ลดต่ำลงเรื่อยมา และมีต้นทุนการปลูก การบำรุงรักษา สูงมากขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิต

ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์การ เกษตรที่อยู่ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ตลอดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดการอบรมการลดต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

การดำเนินการตามโครงการฯ นี้ จะช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน การเลือกใช้ปุ๋ย การจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ให้สมาชิกสหกรณ์สามารถทำการปลูกมันสำปะหลังอย่างถูกวิธี ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณการทำธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกเพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันดังกล่าว ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 ให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,357,170 บาทด้วย

และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลดต้นทุน      การปลูกมันสำปะหลัง” โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนคร ราชสีมา จำกัด.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น