วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการรวมใจอนุรักษ์พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองสาขาขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง และสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแล ป้องกัน รักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีชีวภาพและกายภาพที่ไม่ทำลายระบบนิเวศ รวมทั้งยังเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้ดีขึ้นอีกด้วย

โดยกรมชลประทานได้ส่งเรือกำจัดวัชพืชสายพาน 2 ลำ และเรือกำจัดวัชพืชชนิด Champ shell 1 ลำ พร้อมด้วยการร่วมมือของจังหวัด ท้องถิ่น ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าดำเนินการขุดลอก กำจัดวัชพืช และสิ่งปฏิกูลในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองสาขา มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) เป้าหมายระยะแรกปี 2555 โดยจะพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองสาขา จำนวน 20 คลอง ความยาว 309 กม. และปี 2556–2557 มีเป้าหมายในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 22 คลอง ความยาว 404.5 กม.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น