วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

​นาย​ธวัช​ชัย​ ​สำโรง​วัฒนา​ ​อธิบดี​กรม​พัฒนา​ที่​ดิน​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​จาก​การ​สำรวจ​ข้อมูล​โรง​งาน​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ทั่ว​ประเทศ​ ​พบ​ว่า​ขณะ​นี้​มี​จำนวน​ 2,731 ​โรง​ ​แบ่ง​เป็น​ ​โรง​งาน​ของ​ภาค​เอกชน​ที่​ขึ้น​ทะเบียน​กับ​กรม​โรง​งาน​อุตสาหกรรม​เพื่อ​ประกอบ​กิจ​การ​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​-​ชี​ว​ภาพ​ ​จำนวน​ 287 ​บริษัท​ ​กลุ่ม​เกษตรกร​ผู้​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ที่​ขึ้น​ทะเบียน​กับ​กรม​วิชา​การ​เกษตร​ ​จำนวน​ 354 ​แห่ง​ ​กลุ่ม​เกษตรกร​ผู้​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ชุม​ชน​ที่​ขึ้น​กับ​กระทรวง​เกษตร​ฯ ​จำนวน​ 1,156 ​โรง​ ​โรง​งาน​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​เคมี​ที่​ได้​รับ​งบ​จาก​สถาบัน​วิจัย​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​แห่ง​ประเทศไทย​ ​จำนวน​ 32 ​โรง​ ​สหกรณ์​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ที่​อยู่​ใน​การ​ดู​แล​ของ​กรม​ส่ง​เสริม​สหกรณ์​ ​จำนวน​ 110 ​โรง​ ​และ​โรง​งาน​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​-​ชี​ว​ภาพ​ชุม​ชน​ที่​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​งบ​ประมาณ​จังหวัด​แบบ​บูร​ณา​การ​ ​จำนวน​ 497 ​โรง​
   
​โดย​ใน​ส่วน​ของ​โรง​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ชี​ว​ภาพ​ที่​จัด​ตั้ง​ขึ้น​ด้วย​งบ​ประมาณ​ CEO ​กรม​พัฒนา​ที่​ดิน​ได้​รับ​มอบ​หมาย​ให้​ดู​แล​ ​จำนวน​ 368 ​โรง​ ​ซึ่ง​กรม​ฯ ​ทำ​หน้าที่​เป็น​พี่​เลี้ยง​คอย​แนะ​นำ​วิธี​การ​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ ​รวม​ถึง​สนับสนุน​เทคโนโลยี​และ​ปัจจัย​การ​ผลิต​ ​เช่น​ ​สาร​เร่ง​ ​พด​. ​เพื่อ​เป็น​หัว​เชื้อ​ใน​การ​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ ​น้ำ​หมัก​ชี​ว​ภาพ​ ​หรือ​สาร​กำจัด​แมลง​ศัตรู​พืช​ ​โดย​มุ่ง​เน้น​ให้​เกษตรกร​นำ​วัตถุ​ดิบ​ที่​มี​ใน​ท้อง​ถิ่น​มา​ผลิต​เป็น​ปุ๋ย​สูตร​ต่าง​ ๆ ​ที่​เหมาะ​สม​กับ​พืช​ผล​แต่​ละ​ชนิด​ ​นอก​จาก​นี้​ ​ได้​ส่ง​เจ้า​หน้าที่​สถานี​พัฒนา​ที่​ดิน​เข้า​ไป​ติด​ตาม​ผลก​า​รด​ำ​เนิน​งาน​ของ​โรง​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​ทุก​แห่ง​ ​เพื่อ​รับ​ทราบ​ถึง​ปัญหา​หรือ​อุปสรรค​จะ​ได้​หา​แนว​ทาง​แก้​ไข​ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​ต่อ​ไป​ ​พร้อม​กัน​นี้​ ​กรม​ฯ ​ได้​จัด​กิจ​กรรม​อบ​รม​ถ่าย​ทอด​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​การ​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​คุณภาพ​สูง​และ​ได้​มาตรฐาน​ให้​กับ​ผู้​บริหาร​โรง​ปุ๋ย​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ ​เพราะ​เชื่อม​ั่น​ว่า​จะ​ทำ​ให้​การ​บริหาร​จัดการ​โรง​ปุ๋ย​มี​คุณภาพ​และ​มี​ความ​เข้ม​แข็ง​มาก​ขึ้น​  ​สำหรับ​โรง​ผลิต​ปุ๋ย​อินทรีย์​อื่น​ ๆ ​หาก​สน​ใจ​รับ​องค์​ความ​รู้​ขอ​ให้​ติด​ต่อ​สถานี​พัฒนา​ที่​ดิน​ที่​อยู่​ใน​จังหวัด​ได้​.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น