วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการเพื่อระดมความคิด ร่วมกันค้นหาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมร่วมสรุปหาตัวแบบ  ความสำเร็จ หรือแนวทางสู่ผลสัมฤทธิ์ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลสู่กลุ่มผู้ใช้น้ำ และมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการสนับสนุนและผลักดันการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชุมชน และทุกภาคส่วน ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการระดมความคิดร่วมกัน อีกทั้งเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และร่วมกันจัดทำบทสรุปที่จะเป็นตัวแบบ  ความสำเร็จ หรือแนวทางที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานจากการบูรณาการของทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การขับเคลื่อนขยายผลความสำเร็จสู่กลุ่มผู้ใช้น้ำต่อไป 

“ในปี 2555 นี้  จะดำเนินการใน 6 จังหวัดนำร่องในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้นกว่า 900 คน” นายสุวัฒน์ กล่าว

ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน สำนักชลประทาน ชลประทานจังหวัด ผู้แทนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย อบจ./อบต./เทศบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัฒนาชุมชน/เกษตร/ประมง/ปศุสัตว์ สถาบันการศึกษาในภูมิภาค และกลุ่มผู้ใช้น้ำของจังหวัดนำร่องทั้ง 6 จังหวัด ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำนับตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา ทางสำนักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีมากกว่า 2,900 โครงการ สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 ความว่า

“...โครงการชลประทานต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ควรจัดการให้ราษฎรมีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการ...”

ปัจจัยการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็นและการปฏิบัติอย่างจริงจังและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยให้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการฯ เพื่อนำไปสู่รูปธรรมในการปฏิบัติและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น