วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าไปร่วมดำเนินโครงการ “บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และOTOP สู่เวทีโลก” มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโอทอป และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในตลาดโลกได้ โดยผ่านกลไกการให้ความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (Special Financial Institution หรือ SFIs) ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้เติบโต สามารถส่งออก รองรับการแข่งขันตลาดสากลได้อย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยเข้าไปร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ส่วนระยะเวลาการจัดงานจะแบ่งเป็น 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดไปแล้วระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคมที่ผ่านมา การจัดงานครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 3 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน เป็นการสัมมนาที่มุ่งเน้นให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอทอปที่เพิ่งเริ่มกิจการ และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 300 แห่ง

นายสุรพล ยังกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 5 หน่วยงานภาครัฐที่ร่วมโครงการว่า กรมฯจะทำหน้าที่ชี้เป้าในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้หน่วยงานภาคีเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำหน้าที่ต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอย่างเข้มแข็ง สามารถเติบโต แข่งขันในตลาดสากลได้.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น