วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กปร. จะจัดกิจกรรมสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริครั้งที่ 5 ขึ้น โดยนำคณะสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางติดตามความคืบหน้าและผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย พร้อมร่วมพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยโดยมี นายอำพล เสนาณรงค์  พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ร่วมเป็นประธาน ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556  นี้

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีพระราชกระแสรับสั่งว่า เป็นโครงการที่ดีมาก สมควรสนับสนุน  ทั้งนี้เมื่อปี 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ในขณะนั้น) ได้ขอรับพระราชทานพระมหา กรุณาธิคุณให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ำห้วยน้ำบอง บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นโครงการที่เป็นผลมาจากเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทาน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ว่า ควรพิจารณาวางโครงการชล ประทานลุ่มแม่น้ำเลย โดยก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำน้ำเลย (บ้านหัวกะโปะ) เขื่อนเก็บกักน้ำน้ำทบ (บ้านโพนงาม และเขื่อนเก็บกักน้ำน้ำลาย (บ้านภูบ่อบิด) เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งและมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 โครงการได้เอื้อประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเป็นที่น่าพอใจยิ่ง.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น