วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

     วันนี้( 2 เม.ย. ) ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ.และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ.แถลงข่าว “สรุปผลการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 และผลการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือแกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 2/2556

      รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า  สทศ.ได้ตรวจข้อสอบแกตและแพตเร็ว จึงประกาศผลก่อนกำหนด จากวันที่ 10 เม.ย.เป็นวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการประกาศผลเรียบร้อยดี   อย่างไรก็ตามเมื่อนักเรียนดูคะแนนสอบแล้วมีข้อสงสัยคะแแนนโอเน็ต แกตและแพต ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอดูกระดาษคำตอบได้ที่สทศ. ตั้งแต่วันที่ 3-5 เม.ย.  เวลา 9.00 -16.30 น. และเปิดให้ดูกระดาษคำตอบในวันที่ 10 เม.ย.นี้

     รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับค่าสถิติแกตแพตมีดังนี้ แกตคะแนนเต็ม 300 คะแนน มีผู้เข้าสอบ  124,601 คน คะแนนเฉลี่ย 297.50 คะแนนต่ำสุด  2.50 คะแนนสูงสุด  297.50 ช่วงคะแนนสูงสุดที่นักเรียนทำคะแนนได้  150.01-180.00 จำนวน 31,611 คน  แกต1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน  เข้าสอบ 79,855  คน  เฉลี่ย 102.47 ต่ำสุด   0.00สูงสุด 150.00ช่วงคะแนน  120.01-150.00 จำนวน 51,473  คน  แกต 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน  เข้าสอบจำนวน76,411 คน  เฉลี่ย  53.63 ต่ำสุด  0.00 สูงสุด  150.00 ช่วงคะแนน 30.01-60.00  จำนวน  77,201 คน  แพตคะแนนเต็ม  300 คะแนน  แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 79,855 คน เฉลี่ย  44.91ต่ำสุด 0.00 สูงสุด  295.00 ช่วงคะแนน 30.01-60.00 จำนวน 46,474 คน แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ76,411 คน เฉลี่ย 96.63 ต่ำสุด 18.00สูงสุด 231.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 34,843  คน แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 21,545 คน  เฉลี่ย 113.75  ต่ำสุด 32.00 สูงสุด 280.00 ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน 8,060 คน  แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 5,040 คน  เฉลี่ย  98.09 ต่ำสุด 6.00สูงสุด  226.00ช่วงคะแนน 90.01-120.00 จำนวน  1,718คน

      แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ  45,888  คน เฉลี่ย  144.01ต่ำสุด  40.00สูงสุด234.00 ช่วงคะแนน  120.01-150.00  จำนวน 20,069  คน  แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ6,334 คน  เฉลี่ย 132.87 ต่ำสุด 56.00สูงสุด  238.00ช่วงคะแนน 120.01-150.00 จำนวน 2669 คน แพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ3,014  คน เฉลี่ย  89.74ต่ำสุด30.00 สูงสุด285.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,812 คน แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เข้าสอบ1,437 คน  เฉลี่ย  87.39 ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 285.00ช่วงคะแนน 60.01-90.00จำนวน  942 คน แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 2,530คน  เฉลี่ย  98.49 ต่ำสุด27.00 สูงสุด 291.00 ช่วงคะแนน 60.01-90.00 จำนวน 1,359  คน แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เข้าสอบ4,641 คน  เฉลี่ย 85.58  ต่ำสุด6.00 สูงสุด285.00  ช่วงคะแนน  60.01-90.00  จำนวน 2,916  คน
PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เข้าสอบ 454 คน เฉลี่ย  90.89 ต่ำสุด 39.00สูงสุด  261.00 ช่วงคะแนน  60.01-90.00 จำนวน 256  คน และแพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี  เข้าสอบ 2,145 คน  เฉลี่ย90.46  ต่ำสุด  21.00สูงสุด 207.00 ช่วงคะแนน  60.01-90.00จำนวน  1,121 คน  

       อย่างไรก็ตามสำหรับผลการสอบแกตและแพต ในภาพรวมปรากฏว่าคะแนนสอบทุกวิชาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเด็กมีการเตรียมความพร้อมในการสอบมากขึ้น  แต่ค่าเฉลี่ยเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่งยกเว้นแกต และแกต 1 ที่คะแนนเกินครึ่ง  ขณะที่เมื่อมีการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบพบว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยข้อสอบ แกต  แพต 1 แพต2  แพต 7.2 และแพต7.4  ถือว่ายาก  ส่วนที่เหลือมีความยากในระดับปานกลาง   สาเหตุที่ข้อสอบต้องยาก เพราะเป็นข้อสอบที่ใช้คัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อในอุดมศึกษา  อย่างไรก็ตามวิชาที่มีผู้ได้คะแนนเต็มมาที่สุด คือแกต 1  จำนวน 6,383 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.13 ของผู้เข้าสอบ  ขณะที่วิชาที่มีผู้ได้คะแนนต่ำสุดมากที่สุดคือแกต1 เช่นกัน คือได้คะแนนเป็น0 จำนวน 1,004 คนคิดเป็นร้อยละ 0.81 ของผู้เข้าสอบ
 

         รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า จากการประมวลผลภาพรวมโอเน็ตระดับม. 6  วิชาหลัก 5 วิชา พบว่า วิชาภาษาไทย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ด้านการอ่านดีที่สุด รองลงมาคือ การฟัง การดู และการพูด, การเขียน,หลักการใช้ภาษา,วรรณคดีและวรรณกรรม ดังนั้น หากโรงเรียนต้องการจะยกระดับคะแนนโอเน็ตภาษาไทย จะต้องเร่งขับเคลื่อนด้านการเขียน,หลักการใช้ภาษาและวรรณคดีและวรรณกรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลสัมฤทธิ์ที่ดีสุดคือ ภูมิศาสตร์ รองลงมาคือ เศรษฐศาสตร์,หน้าที่พลเมือง,ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, ประวัติศาสตร์ ดังนั้นที่ต้องขับเคลื่อนมากขึ้นคือ ประวัติศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีสุดคือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร รองลงมาคือ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก,ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น,ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งต้องขับเคลื่อนด้านภาษาและวัฒนธรรม ให้มากขึ้น  วิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีสุดคือ พีชคณิต รองลงมาคือ จำนวนและการดำเนินการ,การวัด,การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยที่ต้องขับเคลื่อนมากขึ้นคือ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น วิชาวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดคือ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม,กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก,สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต,สารและสมบัติของสาร,แรงและการเคลื่อนที่,ดาราศาสตร์และอวกาศ,พลังงาน ดังนั้นที่ต้องขับเคลื่อนมากขึ้นคือ พลังงาน จากนี้ สทศ.จะทำการประเมินข้อสอบ นำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียทั้งหมดมาหารือในเดือนพฤษภาคมเพื่อวางแผนสำหรับปีถัดไป
 

         "ผมอยากให้ทุกฝ่ายนำผลสอบโอเน็ตไปใช้ ไม่ใช่มองแค่คะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าร้อยละ 50  เพราะเป้าหมายของการสอบโอเน็ตคือ การนำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา  ขณะที่ สทศ.พยายามให้โรงเรียนนำค่าสถิติระดับโรงเรียนไปเทียบกับขนาดโรงเรียน  เทียบในระดับจังหวัด เทียบในสังกัดและต่างสังกัด และเทียบระดับประเทศ  ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องประเมินตนเองได้ว่า กลุ่มสาระของโรงเรียนอยู่ในระดับใด  ควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไร  และนำผลประเมินไปปรับปรุงการสอนให้นักเรียนรุ่นต่อไป" รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น