วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันครู 16 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดพิธีมอบรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 ให้ครูทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่น ดังเช่น นางกัลยา แตงขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในฐานะที่สร้างผลงานนักเรียนจนกลายเป็นสินค้าโอทอปชื่อดังของจังหวัดราชบุรี

ครูกัลยา ปฏิบัติหน้าที่สอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมุ่งมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานแนวคิดแบบ ADDIE MODEL ของเควิน ครูส ที่เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นจึงประดิษฐ์คิดค้น ผลิตสื่อ เลือกใช้สื่อกับผู้เรียน และปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้กับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การเข้าประชุม อบรม ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น
 
ครูกัลยา เล่าว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพ เพื่อนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งสามารถยึดเป็นอาชีพได้ในอนาคต โดยออกแบบการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สอนการประดิษฐ์โอ่งผ้าไทย เพราะเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราชบุรีมีอาชีพปั้นโอ่งดินเผาและทอผ้าพื้นเมือง เช่น ผ้าจกไท-ยวน แต่โอ่งดินเผาต้นทุนราคาต่ำ

จึงคิดเพิ่มมูลค่าโดยการนำผ้าไทยมาออกแบบปะติดบนโอ่งดินเผา สื่อการเรียนการสอนที่จัดทำคือ โอ่งผ้าไทยในเชิงพาณิชย์ เป็นเอกสารประกอบการเรียนในชั้น ม.1 เรื่องการประดิษฐ์โอ่งผ้าไทย ชั้น ม.2 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์โอ่งผ้าไทย และชั้น ม.3 เรื่องธุรกิจโอ่งผ้าไทย

ซึ่งนอกจากจะสอนเกี่ยวกับการนำโอ่งมาสร้างสรรค์ประกอบกับผ้าไทยแล้ว ยังมุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของโอ่งผ้าไทย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ สรุปผล กระบวนการแก้ไขปัญหา แล้วจึงลงมือฝึกปฏิบัติจริง ฝึกการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการกลุ่ม เมื่อประสบผลสำเร็จจึงมีการพัฒนาต่อยอดต่อไป
 
“เริ่มทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2545 ต่อมาปี 2547 ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม และในปี 2549 ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ในนาม “กลุ่มโอ่งผ้าไทยบ้านใหม่” ปี 2553 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาการออกแบบลวดลายหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

ขณะนี้นักเรียนยังได้มีการต่อยอดการผลิต โอ่งผ้าไทย ไปเป็นโครงงาน ธุรกิจแต่งสวยด้วยเดคูพาจ ( DECOUPAGE ) ซึ่งยังคงใช้วัตถุดิบเป็นโอ่ง แต่เปลี่ยนจากผ้าลายจก หรือผ้าทอ มาเป็นการออกแบบลวดลายด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วจึงนำมาปะติดกับตัวโอ่ง     

“รางวัลคุรุสภาเป็นรางวัลสูงสุดแห่งชีวิต สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ต้องสั่งสมประสบการณ์และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคปัญหา มุ่งมั่น พัฒนา คิดค้นหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน” ครูกัลยา กล่าวย้ำ.

รังสี ลิมปิโชติกุล
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น