วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

รางวัลที่ได้รับมามากมายคงเทียบไม่ได้กับความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนดี และประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งเหล่านี้คงเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจของ ครูกฤษราภรณ์ รักฝูง ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านสบพลึง อ.งาว จ.ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ลำปาง เขต 1 ที่ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่แรกบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2520 ว่าจะตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

ครูกฤษราภรณ์ เล่าว่า จากประสบ การณ์การสอนมา 35 ปี จะให้ความสำคัญกับการพยายามทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนวิชาภาษาไทย เพราะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของภาษา ต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย และเห็นคุณค่าของภาษา โดยสอนให้นักเรียนมีความรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง สามารถอ่านออก เขียนได้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ครูจึงต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา หรือการศึกษาค้นคว้าตามเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วนำมาพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน ซึ่งยังมีปัญหาไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่าน อ่านไม่ได้ จำสระไม่ได้ อ่านสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดไม่ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ

สิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูกฤษราภรณ์ บอกว่า อยู่ที่นวัตกรรม ครูจึงได้คิดค้นสร้างนวัตกรรมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ประเพณีท้องถิ่น สาระท้องถิ่น แบบฝึกหัดเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย สระ หรือแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ที่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียซึ่งช่วยให้ง่าย

ต่อการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันครูต้องทำวิจัยในชั้นเรียนด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ผลสะท้อนออกมาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจเกินร้อยละ 80

“บางครั้งอาจจะเหนื่อยและท้อจากการสอนเด็กที่มีความแตกต่างกัน เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วมอยู่ด้วย แต่ความเหนื่อยเหล่านั้นก็จะหายไปหมดเพราะได้กำลังใจจากเด็กที่มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ แม้ว่าสติปัญญาจะไม่เท่ากับเด็กปกติทั่วไป ครูจึงพยายามคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้

สื่อสารได้ดี และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเด็กเหล่านั้นก็พัฒนาตนเองได้ดี โดยในเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ” ครูกฤษราภรณ์ กล่าว ด้วยความภาคภูมิใจจากความสำเร็จที่ได้รับ ครูกฤษราภรณ์ ย้ำว่าจะยังพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะพัฒนาทักษะการหาข้อมูลข่าวสารความรู้ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งยังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตอีกด้วย .

อัคเรศ สมเปิง
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น