วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

       วันนี้ ( 8 ส.ค. ) ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาภ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการประชุมน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

         จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ปาฐกถาพิเศษ "วิถีชีวิตชุมชนอยู่กันอย่างไรหากมองไกล 20 ปี" ภายใต้นโยบายรัฐบาล ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ทุกประเทศกำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประขาคมอาเซียนใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งในส่วนของรัฐบาลไทยก็ได้เริ่มบูรณาการการทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน เนื่องจากอาเซียนเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน ดังนั้นหลักใหญ่ต้องเน้นให้ประชาชนในภูมิภาคมีความเป็นอาเซียนร่วมกัน โดยต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก

          นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เสาหลักของอาเซียนมี 3 ด้าน คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและชีวิตความเป็นความอยู่ของคนมากที่สุดคือด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงอยากให้ความสำคัญกับเรื่องของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจึงอยากให้นำของดีของแต่ละท้องถิ่นขึ้นมาเผยแพร่และต่อยอด เพื่อสร้างรายได้ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การจัดงานในครั้งนี้อยากให้นำไปเป็นโจทย์ว่า ภายใน 3 ปีจะดำเนินการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร โดยรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนการทำงาน และเตรียมพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกัน.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น