วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จากกรณีผู้ปกครองนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ. )ได้ร้องเรียนว่าบุตรหลานเรียนอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ มบ. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 แต่สภาเภสัชกรรมไม่ได้รับรองหลักสูตร ส่งผลให้ลูกอาจต้องโอนย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น หรืออาจต้องเรียนซ้ำปี 1 ใหม่ อีกครั้่ง เนื่องจากปีการศึกษา 2555 สภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร  รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มบ. กล่าวว่า  คณะเภสัชฯ  มบ.เปิดรับนิสิตรุ่นแรก ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ก็ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก็รับรองหลักสูตร และสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตร   พอปี 2554  คณะรับนิสิตเพิ่ม อีก จำนวน  37 คน ไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสภาเภสัชกรรม เข้ามาตรวจประเมิน แต่ไม่รับรอง เพราะสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด เนื่องจากอาจารย์คณะเภสัชฯ 2 คนลาออก แต่ปี 2555 ทางคณะได้รับนักศึกษาเพิ่ม  40 คน  และสภาเภสัชกรรม รับรองแล้ว

รศ.ดร.เสรี   กล่าวต่อไปว่า   ส่วนนิสิตเภสัชฯรุ่นปี 2554 ที่สภาเภสัชกรรมไม่รับรองนั้นถือว่าปัญหาเล็กน้อย และแก้ไขได้  โดยมหาวิทยาลัยมีแผนเบื้องต้นที่จะช่วยเหลือสิต โดยจะให้นิสิตมาลงเรียนกับนิสิตปี 2555   โดยนิสิตสามารถที่จะเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนมาแล้วทั้งหมดได้ และสามารถลงเรียนเพิ่มในวิชาอื่น ๆ ที่นิสิตเภสัชฯปี 2 เรียนอยู่   ซึ่งจะไม่ทำให้นิสิตเสียเวลาเรียน และอาจจะจบไปตามเวลาที่หลักสูตรกำหนดด้วย   ส่วนเรื่องสัดส่วนอาจารย์กับนิสิตรุ่นปี 2555 ที่แม้จะรวมนิสิตปี 2554 ไปอีก 37 คน ก็ไม่มีปัญหา  เพราะขณะนี้เรามีอาจารย์จำนวนมากพอและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ดังนั้นตนฝากนิสิตและผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องดังกล่าว

ภญ.รศ.ธิดา  นิงสานนท์  นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า   สภาเภสัชกรรมไม่รับรอบหลักสูตรคณะเภสัชฯ  มอบ.ปี 2554 จริง  เพราะสัดส่วนอาจารย์กับนิสิตไม่เป็นไปตามที่กำหนด  แต่ปี 2555 สภาเภสัชกรรม รับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  และยืนยีนว่าขณะนี้คณะเภสัชฯ ของมบ. มีอาจารย์ผู้สอนที่คุณภาพมาก และจำนวนเกินที่กำหนดด้วย  ส่วนปัญหานิสิตคณะเภสัชฯ มบ.ปี 2554 นั้นทราบว่ามหาวิทยาลัยกำลังหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไร

ต่อข้อถามสภาเภสัชกรรมจะไปประเมินและรับรอบหลักสูตรย้อนหลังได้หรือไม่ ภญ.ร.ศ.ธิดา กล่าวว่า   สภาเภสัชกรรมไม่เคยมีการไปประเมินและรับรองย้อนหลังมาก่อน   ส่วนการประเมินถ้าเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ และยังไม่มีนิสิตนักศึกษาจบเลย สภาเภสัชกรรมจะไปประเมินและรับรองเป็นรายปี  เพราะต้องการติดตามว่าคณะสามารถที่จะผลิตนิสิตนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพจริง ๆ  แต่พอมีบัณฑิตจบไปแล้ว 1 รุ่น และเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพแน่นอน สภาเภสัชกรรมจะเข้าไปประเมิน 6 ปีครั้ง

ด้านรศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า  สกอ.ได้รับการร้องเรียนประจำว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาก่อนที่หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ   และพยายามประสานกับสถาบันการผลิตและสภาวิชาชีพ ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ โดยขอให้หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพก่อน มหาวิทยาลัยถึงไปรับนักศึกษาได้ ส่วนสภาวิชาชีพก็ควรจะประกาศหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ทราบก่อนตัดสินใจเลือกเรียน เพื่อไม่เกิดปัญหา


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น