วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(26เม.ย.)รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตเมื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือการออกนอกระบบว่า  จำเป็นต้องเตรียมแนวทางการพัฒนาใหม่โดยกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ คือ การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย  การอาหาร  อุตสาหกรรมบริการ และพยาบาลศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ในระดับชาติและในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านความรู้และทักษะ จัดการเรียนรู้ให้พร้อมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และพัฒนานักศึกษาให้อยู่บนพื้นฐานของบุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และทักษะของวิชาชีพ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
อธิการบดีมสด. กล่าวต่อไปว่า มสด.ยังเน้นการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ด้านที่มีความเชี่ยวชาญไปสู่การประกอบการเชิงธุรกิจที่สามารถให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบการได้  ซึ่งเรื่องนี้จะใช้กลยุทธ์ของการดำเนินงานที่อยู่บนความสามารถในการสร้างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นลักษณะของสถานประกอบการจริง  ได้แก่ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  โรงแรมสวนดุสิตเพลส โรงสีข้าวสวนดุสิต  สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  การให้บริการจัดเลี้ยง ห้องอาหารดุสิตา หรือ โรงงานเนย เป็นต้น
“นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม  พัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยของท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  โดยผลักดันกระบวนการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบ และที่สำคัญยังมุ่งเน้นสร้างค่านิยมให้นักศึกษาภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งการเรียนรู้และการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม รวมถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม   ขณะเดียวกันต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการสร้างความสามารถเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรบนพื้นฐานของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในอนาคต” รศ.ดร.ศิโรจน์ กล่าว


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น