วันพฤหัสบดี 5 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมีการหารือถึงประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและให้คำนึงถึงประเด็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ดังนั้นเมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา ตนจึงได้เชิญคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามาร่วมเสนอความเห็นการปฏิรูปอุดมศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การสร้างกระบวนการแสวงหาความรู้ให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา จะทำอย่างไรให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเรื่องของวิชาการ ไม่ว่าจะในระดับสูงเพียงใด เมื่อสอนเสร็จออกจากห้องเรียนก็จะล้าสมัยได้ทันที
“ ในโลกของการทำงานจริง นักศึกษาต้องมีทั้งความรู้พื้นฐานและทักษะในการที่จะเรียนรู้ต่อด้วยตนเอง  เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาครูอาจารย์ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่รู้จักแสวงหาความรู้ได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านภาษาและการสื่อสารของอาจารย์เพื่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย เพราะโจทย์ของ ศธ.วันนี้คือการปฏิรูปการศึกษาไปสู่สากล” รองเลขาธิการกกอ.กล่าวและว่า หลังจากนี้จะมีการสรุปประมวลเป็นความคิดเห็นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)  เพื่อนำเสนอต่อรมว.ศธ.ในการประชุมที่ศธ.วันที่ 8 ก.พ.นี้  ก่อนที่จะนำไปรวมกับความคิดเห็นของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสรุปเป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น