วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

กองทัพนักข่าวสัญชาติอินเดียขนาดย่อม ๆ ที่มาดักรออยู่ด้านหน้าของสนามบินโครักขปูร์ สนามบินทหารที่มีข้อห้ามถ่ายภาพใด ๆ อย่างเด็ดขาดเนื่องจากข้อห้ามในเรื่องความมั่นคง ดูตื่นเต้นไม่แพ้ผู้คนที่ผ่านไปมาบนถนนสองเลนที่ตัดผ่านด้านหน้า เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีเครื่องบินของสายการบินต่างชาติมาลงจอดที่สนามบินแห่งนี้
   
ด้วยเวลาเพียง 25 นาที จากสนามบินพาราณสีสู่โครักขปูร์ อาจเป็นเวลาเพียงชั่วอึดใจ แต่หากต้องเดินทางด้วยรถยนต์บนเส้นทางพาราณสีสู่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานต้องใช้เวลาเกือบข้ามวัน เพราะหนทางที่คดเคี้ยวและต้องผ่านเส้นทางภูเขาในบางช่วง
   
แต่ก่อนที่จะมายังกุสินารา ระหว่างทางนั้นคือ สารนาถ สถานที่ปฐมเทศนา ที่เคยถูกเรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งหมายถึงเขตป่าอภัยทานแก่สัตว์ที่เป็นที่บำเพ็ญตบะของฤาษี เป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤาษีและนักพรตที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมมันตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพราหมณ์ ซึ่งมีธรรมเมกขสถูป ที่แปลว่าสถูปผู้เห็นธรรม ศาสนสถานโบราณที่ใหญ่ที่สุดในสารนาถตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านใน ซึ่งสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่นี่
   
ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม กล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางอันเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ คือ อริยสัจสี่และมรรค โดยท่านโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันและบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
   
ภายในพื้นที่เดียวกันยังเป็นที่ตั้งของซากฐานเจดีย์ธรรมราชิกสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ ทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ รวมทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ยสสถูป สถานที่พระยสเถระบรรลุพระอรหันต์ โดยเป็นพระอริยสาวกองค์ที่ 6 พร้อมกับบิดาของท่านที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นอุบาสกคนแรกของโลก รวมทั้งซากเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชที่ถูกทุบทำลาย และพระมูลคันธกุฎี พระคันธกุฎีที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธองค์ในพรรษาแรก
   
สำหรับชาวไทยพุทธที่มีโอกาสไปเยือนสารนาถ การนั่งลงสวดมนต์เพื่อบูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนาเป็นกิจวัตรที่ผู้มาเยือนคนอื่น ๆ จะได้พบเห็น ขณะที่ชาวพุทธที่เดินทางมาไกลจากศรีลังกาในชุดนุ่งขาวห่มขาวเดินเวียนในแบบทักษิณาวรรต 3 รอบ พร้อมกับท่องบทสวดมนต์เป็นอีกวิธีการบูชาหนึ่งในสังเวชนียสถาน
   
ขณะที่กุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น ถือเป็นนครโมกกษัตริย์ สถานที่สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน แปลว่า สวนป่าไม้สาละ ป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำหิรัญญวดี ซึ่งหลังการปรินิพพานของพระพุทธองค์แล้ว กษัตริย์แห่งมัลละก็ได้ประดิษฐานพระพุทธสรีระไว้ ณ เมืองกุสินาราเป็นเวลากว่า 7 วัน ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ มกุฎพันธนเจดีย์ ในวันที่ 8 แห่งพุทธปรินิพพาน
   
การที่พระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กแห่งนี้เป็นสถานที่ปรินิพพานโดยไม่สนใจคำทักท้วงของพระอานนท์มีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญ คือ ทรงทราบดีว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว พระสรีระและพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จักถูกแว่นแคว้นต่าง ๆ แย่งชิงไปทำการบูชา หากพระองค์ปรินิพพานในเมืองใหญ่ เมืองใหญ่เหล่านั้นอาจไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เมืองเล็ก ๆ ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะหลังจากนั้นเจ้าผู้ครองแคว้นต่าง ๆ ก็ได้ยกกองทัพหลวงมาล้อมเมืองกุสินาราเพื่อจะแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ แต่ด้วยความที่กุสินาราเป็นเมืองเล็ก จึงต้องยอมระงับศึกโดยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ทุกเมืองโดยไม่ต้องเกิดสงคราม
   
ปัจจุบันสถานที่ปรินิพพานมีสถูปปรินิพพาน สถูปแบบทรงโอคว่ำที่เป็นทรงพระราชนิยมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มียอดมน มีฉัตรสามชั้น “มหาปรินิพพานวิหาร” ตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปรินิพพาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา ศิลปะมถุรา อายุกว่า 1,500 ปี มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผู้หมดกังวลในโลกทั้งปวง
   
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ เล่าว่า แต่เดิมไม่ได้มีการกั้นรอบองค์พระอย่างที่เห็นในปัจจุบัน แต่เป็นเพราะพุทธศาสนิกชนที่มาสักการบูชามักจะมาสัมผัสจนทำให้องค์พระเกิดความเสียหาย
   
ห่างจากปรินิพพานสถูปไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของมกุฎพันธนเจดีย์ ชาวท้องถิ่นเรียก รัมภาร์สถูป เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มีสภาพเป็นเนินดินก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดี
   
คณะเที่ยวบินพิเศษบางกอกแอร์เวย์ส ธรรมยาตราสังเวชนียสถานพุทธภูมิ นอกจากจะมีโอกาสได้สักการะทั้งสถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพพานแล้ว ยังได้ร่วมพิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุสิ่งมงคลสถานที่ปฐมเทศนาด้วย เช่นเดียวกับพระบรมสารีริกธาตุดินสถานที่ตรัสรู้ และสิ่งมงคลเพื่อจะนำไปบรรจุในหัวใจพระทันใจสุโขทัย.

แอดัม นิโคลสัน เรื่อง / ชาร์ลี แฮมิลตัน เจมส์ ภาพ


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น