วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 21 ธ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 2 ทั้งนี้นายธานินทร์ กล่าวให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นยปส. ตอนหนึ่งว่า สาเหตุและปัญหาสำคัญที่เป็นต้นตอของการทุจริตในทุกระดับชั้น คือปัญหาระบบอุปถัมป์ที่ฝังรากลึกในสังคมไทย และแทรกซึมอยู่ในทุกวงการ มีการให้ความช่วยเหลือเฉพาะพวกพ้องหรือบุคคลที่เอื้อประโยชน์ให้กับตน โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส่งผลให้คนดีมีความสามารถที่แท้จริงหมดโอกาสแสดงศักยภาพและทำความดีสร้างผลงาน ดังนั้นหากปล่อยให้วงจรเหล่านี้ดำเนินต่อไป ก็จะยิ่งส่งผลรุนแรงต่อสังคมมากขึ้น และการที่บางคนมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่แก้ไขยากแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกฝ่าย ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และยืนหยัดที่จะปฎิเสธระบบอุปถัมป์อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากระบบดังกล่าวจะต่อสู้เพียงลำพังไม่ได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยมาตรการทางสังคมมาช่วยกันปลุกกระแสและปลูกจิตสำนึกสาธารณาะสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน ผลักดันให้เกิดระบบคุณธรรมเป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคม เชิดชูคนที่มีความรู้ความสามารถและขจัดเนื้อร้ายที่ทำลายประเทศชาติ
 

“ภารกิจนี้แม้จะยากเย็นและหนักหน่วง แต่ก็อย่าถอดใจ ขอให้ยึดถือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงดำรงมั่นในทศพิธราชธรรมและเพียรทำความดีตลอดมา โดยมิย่อท้อต่ออุปสรรค ให้เป็นแรงบันดาลใจและยึดเหนี่ยวจิตใจ หากมีจิตใจที่แน่วแน่ย่อมเกิดพลังยิ่งใหญ่ ในการสลายระบบอุปถัมป์และขจัดปัญหาการทุจริต” นายธานินทร์ กล่าว
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน