วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (29 มี.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556 โดยภายหลังการประชุม  น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดงานนี้ใช้งบประมาณ 101 ล้านบาท  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายพิธี ซึ่งมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ ซึ่งมีนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานของทั้ง 2 คณะ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่มีตนเป็นประธาน

ด้านนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะทรงมีพระชันษา 100 ปี 3 ต.ค.2556 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ และได้กำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra yanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013” โดยกำหนดระยะเวลาของการจัดงานฉลอง ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.- 31 ธ.ค.2556 เนื่องจาก วันที่ 21 เม.ย.นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา

นายธงทอง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ ตามที่กรมศิลปากรเสนอ และเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยมอบหมายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และวัดบวรนิเวศราชวรวิหารดำเนินการ รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากเป็นการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการประดับในสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องส่งเรื่องให้วัดบวรนิเวศราชวรวิหารพิจารณาอนุญาตก่อน

นายธงทอง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี รัฐบาลได้กำหนดจัดงานต่าง ๆ อาทิ การจัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ การจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ การจัดทำหอจดหมายเหตุวชิรญาณ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน