วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. แถลงข่าวจัดงานมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2555 โดยกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ส่งเสริมการปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีการแบ่งรางวัลเป็น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาละครโทรทัศน์ สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ สาขาสื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสาขาสารคดีเชิงข่าว โดยการตัดสินได้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชนจำนวน 14 ท่าน เป็นผู้พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ ว่าสื่อที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นสื่อดีมีคุณภาพ มีความสร้างสรรค์ สามารถโน้มน้าวจิตใจคน และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อให้ประชาชนต่อต้านคอรัปชั่น และถือเป็นการยกย่องคนดี ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยจะประกาศผลรางวัลนั้นในวันที่ 20 ก.ย. ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์

ด้านนายกล้านรงค์ จันทิก คณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงการมอบรางวัลดังกล่าวว่า การมอบรางวัลในสาขาละครโทรทัศน์  ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือบริษัทผู้ผลิตละคร จำนวน 6 รางวัล  นักแสดงนำชายและหญิง 12 รางวัล สถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ 4 รางวัล และผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลิตละคร 6 รางวัล สาขาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ มีทั้งสิ้น 5 รางวัล สาชาสื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริต 14 รางวัล และสาขาข่าวและสารคดีเชิงข่าว แบ่งเป็น ข่าวยอดเยี่ยม 1 รางวัล ซึ่งจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มช่อสะอาด และเงินรางวัล 50,000 บาท  ข่าวดีเด่น 5 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร เข็มช่อสะอาด และเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลสำหรับผู้ผลิตข่าวยอดเยี่ยมและดีเด่น อีก 6 รางวัล

นอกจากนี้ นายกล้านรงค์ ยังกล่าวด้วยว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต กำลังจะเสื่อมไป การมอบรางวัลในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับสื่อมวลชนผู้ผลิตผลงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน