วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

                วันนี้ ( 29 ส.ค.  )นายเลิศ เศรษฐสิทธิ์ กับพวกรวม 97 คน ซึ่งเป็นพนักงาน ลูกจ้างของสำนักอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ( ออป. )  ได้ยื่นฟ้อง อ.อ.ป.   ผู้อำนวยการอ.อ.ป. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีคำพิพากษาให้การดำเนินการประกวดราคาการให้เช่าที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงบางโพ กทม. รวม 2 แปลง เป็นโมฆะ  ขอให้พิพากษายกเลิกคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ 46/2555 เรื่องระเบียบองค์การอุตสหากรรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  2555 และยกเลิกประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครั้งที่ 10 เรื่องการให้เช่าใช้ประโยชน์ที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แปลงบางโพ กทม.  และมีคำพิพากษาให้การทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน แปลงบางโพตามสัญญาที่ ส.กม.22/2555 ลงวันที่ 23 ส.ค. เป็นโมฆะ และระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพกาษาขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยสั่งให้อ.อ.ป.ชะลอการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดินแปลงบางโพทั้ง 2 แปลงไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดและได้มีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67    
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน