วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล  ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมครม. ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจร ที่จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 9 - 10 มิ.ย.นี้ โดยจะมีการพิจารณายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 คือ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์ ประกอบด้วย สถานภาพการพัฒนาปัจจุบัน โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด การเตรียมพร้อมในการรองรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 2.เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร 3.พัฒนาระบบการขนส่ง การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ 4.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งได้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน และโครงการ

ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้เตรียมจัดทำแผนงานและโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ 1.ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.ให้นำแนวทางการประกาศเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่ได้ประยุกต์แนวคิดของเกษตรโซนนิ่ง มาประกอบการพิจารณา และ 3.ให้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นโครงการเหมาะสมกับพื้นที่มาประยุกต์ดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ไปประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน